fondos_archivo.jpg

Javne nabavke

1) U okviru pokrenutog šestog postupaka JN- otvoreni postupak, dobra, nabavka muzejskih  predmeta , modeli gljiva,  izvršeno je otvaranje ponuda,  u prilogu Zapisnik o otvaranju ponuda. (otvaranje ponuda 9.8.2021.)

U skladu sa odredbama ZJN  donet izveštaj o stručnoj oceni ponuda, na osnovu kojeg je doneta i objavljena odluka o dodeli ugovora,  na Portalu javnih nabavki . (objava 9.8.2021.)

2) Zaključeni Ugovor o izvršenju usluge digitalne štampe Partija 2; (zaključen 2.8.2021.);

3) Zaključeni Ugovor o izvršenje usluge ofset štampe Partija 1; (zaključen 9.8.2021.);

Postavljeno i obajavljeno  obaveštenje o dodeli Ugovora za Pratiji 1; i Partiji 2; na Portalu javnih nabavki.

Doneta odluka o sprovođenju otvorenog postupka, nabavke električne energije na godišnjem nivou. Postupak pokrenut 04.03.2021.

Postupak pokrenut u skladu sa ZJN putem Portala javnih nabavki. U martu mesecu 2’21 postupak je i okončan. U prilogu: Javni poziv i Odluka o dodeli ugovora sa obaveštenjem o dodeli ugovora.

Doneta odluka 26.03.2021. o sprovođenju pregovaračkog postupka dobra, redni broj 2/329/2021. Predmet nabavke je otkup muzejskih predmeta za izlaganje. Za otkup odabran model A 10 Ljudski skelet, standard na postamentu, na delovima prepoznatljive suture.

Postupak pokrenut u skladu sa ZJN putem Portala javnih nabavki. U aprilu mesecu 2021 postupak je i okončan. U prilogu Javni poziv i Odluka o dodeli ugovora sa obaveštenjem o dodeli ugovora.

ODLUKU o sprovođenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva (dobara), redni broj 3/519/2021. odluka doneta 11.5.2021.

Predmet javne nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: Predmet javne nabavke je Otkup muzejskih predmeta. Za otkup su odabrani primerci replike lobanja i skeleta čovekolikih majmuna (bonobo i šipanza), replike skeleta fosilnih hominida, replike skeleta leteće lisice, modeli prednjih udova čoveka, gavrana i leteće lisice. (navesti kraći opis predmeta nabavke).

Doneta odluke o sprovođenju otvorenog postupka, nabavke električne energije na godišnjem nivou. Postupak pokrenut 11.5. 2021.

Postupak pokrenut u skladu sa ZJN putem Portala javnih nabavki . U martu mesecu 2021 postupak je i okončan. U prilogu Javni poziv i Odluka o dodeli ugovoa sa obaveštenjem o dodeli ugovora.

ODLUKU o sprovođenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva (dobara), redni broj 4/527/2021.

Predmet javne nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: Predmet javne nabavke je Otkup muzejskih predmeta. Za otkup je odabran fosilni sklelet prvog poznatog sisara Darwinius masillae.

Doneta odluke o sprovođenju otvorenog postupka, nabavke električne energije na godišnjem nivou. Postupak pokrenut 12.5. 2021.

Naručilac odustaje od sprovođenja ovog postupka pošto se ponuđač kojem je bio upućen poziv nije
registrovao na Portalu javnih nabavki niti je prosledio e- ponudu, zbog toga nije bilo moguće otvaranje ponuda niti sprovođenje postupak. Naručilac nije bio u mogućnosti da nastavi i završi postupak. Iz tih razloga se podnosi odustanak od postupka.

ODLUKU o sprovođenju otvorenog postupka javne nabavke usluga, ofset i digitalne štampe, redni broj 5/791/2021.

1. Predmet javne nabavke su usluge štampanja i srodne usluge, oblikovane po partijama:

Partija I – ofset štampa; odnosno štampa različitih ilustracija, publikacija (knjige, katalozi, slikovnice), ulaznica, štampa reklamnog materijala za izložbe (pozivnice, trolist, flajeri) i ostalo neophodno za realizaciju programa, koje muzej realizuje u okviru programske i redovne delatnosti u 2021, a prema urađenom dizajnu i rešenju od strane muzeja i prema Upitu za štampu.

Partija II – digitalna štampa; štampa različitih digitalnih ilustracija, reklamnog materijala velikih formata, sa drugačijom pripremom i vrstom štampanog materijala potrebnog za programsku i redovnu deltnost u 2021, prema urađenom dizajnu i rešenju od strane muzeja i prema Upitu za štampu. za Prirodnjački muzej, Njegoševa 51, Beograd.


Doneta odluke o sprovođenju otvorenog postupka, nabavke električne energije na godišnjem nivou. Postupak pokrenut 6.7. 2021.