fondos_archivo.jpg

Јавне набавке

1) U okviru pokrenutog šestog postupaka JN- otvoreni postupak, dobra, nabavka muzejskih  predmeta , modeli gljiva,  izvršeno je otvaranje ponuda,  u prilogu Zapisnik o otvaranju ponuda. (otvaranje ponuda 9.8.2021.)

U skladu sa odredbama ZJN  donet izveštaj o stručnoj oceni ponuda, na osnovu kojeg je doneta i objavljena odluka o dodeli ugovora,  na Portalu javnih nabavki . (objava 9.8.2021.)

2) Zaključeni Ugovor o izvršenju usluge digitalne štampe Partija 2; (zaključen 2.8.2021.);

3) Zaključeni Ugovor o izvršenje usluge ofset štampe Partija 1; (zaključen 9.8.2021.);

Postavljeno i obajavljeno  obaveštenje o dodeli Ugovora za Pratiji 1; i Partiji 2; na Portalu javnih nabavki.

Донета одлука о спровођењу отвореног поступка, набавке електричне енергије на годишњем нивоу. Поступак покренут 04.03.2021.

Поступак покренут у складу са ЗЈН путем Портала јавних набавки. У марту месецу 2’21 поступак је и окончан. У прилогу: Јавни позив и Одлука о додели уговора са обавештењем о додели уговора.

Донета одлука 26.03.2021. о спровођењу преговарачког поступка добра, редни број 2/329/2021. Предмет набавке је откуп музејских предмета за излагање. За откуп одабран модел А 10 Људски скелет, стандард на постаменту, на деловима препознатљиве сутуре.

Поступак покренут у складу са ЗЈН путем Портала јавних набавки. У априлу месецу 2021 поступак је и окончан. У прилогу Јавни позив и Одлука о додели уговора са обавештењем о додели уговора.

ОДЛУКУ о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива (добара), редни број 3/519/2021. одлука донета 11.5.2021.

Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Предмет јавне набавке је Откуп музејских предмета. За откуп су одабрани примерци реплике лобања и скелета човеколиких мајмуна (бонобо и шипанза), реплике скелета фосилних хоминида, реплике скелета летеће лисице, модели предњих удова човека, гаврана и летеће лисице. (навести краћи опис предмета набавке).

Донета одлуке о спровођењу отвореног поступка, набавке електричне енергије на годишњем нивоу. Поступак покренут 11.5. 2021.

Поступак покренут у складу са ЗЈН путем Портала јавних набавки . У марту месецу 2021 поступак је и окончан. У прилогу Јавни позив и Одлука о додели уговоа са обавештењем о додели уговора.

ОДЛУКУ о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива (добара), редни број 4/527/2021.

Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Предмет јавне набавке је Откуп музејских предмета. За откуп је одабран фосилни склелет првог познатог сисара Дарwиниус масиллае.

Донета одлуке о спровођењу отвореног поступка, набавке електричне енергије на годишњем нивоу. Поступак покренут 12.5. 2021.

Наручилац одустаје од спровођења овог поступка пошто се понуђач којем је био упућен позив није
регистровао на Порталу јавних набавки нити је проследио е- понуду, због тога није било могуће отварање понуда нити спровођење поступак. Наручилац није био у могућности да настави и заврши поступак. Из тих разлога се подноси одустанак од поступка.

ОДЛУКУ о спровођењу отвореног поступка јавне набавке услуга, офсет и дигиталне штампе, редни број 5/791/2021.

1. Предмет јавне набавке су услуге штампања и сродне услуге, обликоване по партијама:

Партија I – офсет штампа; односно штампа различитих илустрација, публикација (књиге, каталози, сликовнице), улазница, штампа рекламног материјала за изложбе (позивнице, тролист, флајери) и остало неопходно за реализацију програма, које музеј реализује у оквиру програмске и редовне делатности у 2021, а према урађеном дизајну и решењу од стране музеја и према Упиту за штампу.

Партија II – дигитална штампа; штампа различитих дигиталних илустрација, рекламног материјала великих формата, са другачијом припремом и врстом штампаног материјала потребног за програмску и редовну делтност у 2021, према урађеном дизајну и решењу од стране музеја и према Упиту за штампу. за Природњачки музеј, Његошева 51, Београд.


Донета одлуке о спровођењу отвореног поступка, набавке електричне енергије на годишњем нивоу. Поступак покренут 6.7. 2021.