fondos_archivo.jpg

Јавне набавке

Oдлука о додели уговора за услуге обезбеђења

Јавни позив за подношење понуда

Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга  – откуп музејских предмета

Одлука о спровођењу поступка набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује

Одлука о додели уговора: Пројектно планирање – избор спроводиоца конкурса за архитектонско урбанистичко решење новог објекта

Измена плана јавних набавки за 2023. годину од 08.08.2023. године

Објављен је оглас о јавној набавци, окренут поступак јавне набавке, отворени поступак услуге, 22.07.2023.

Донета одлука о спровођењу отвореног поступка, поступак спроведен у складу са законом о Јавним набавкама.

Оглас постављен на Порталу јавних набавки  22.07.2023. . године.

У прилогу Јавни позив услуга  пројектно планирање избор спроводиоца конкурса за архитектонско урбанистичко решење новог објекта Природњачког музеја у Београду према ГУП-у, израда идејног пројекта – организација урбанистичко архитекторнског конкурса.

Циљ је  Идејни пројект, објекта, Урбанистичко-архитектонско решење новог објекта Природњачког музеја  у Београду.

У прилогу Одлука и Јавни позив  за наведену набавку

Одлука о обустави покренутог поступка ЈН бр 618 , 19.06.2023.

Одлука о обустави покренутог поступка ЈН бр 618 , оглас 2023/С Ф02-0023721; објављен 13.06.2023 године.

Правни основ обуставе: На основу члана 147. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19), Наручилац доноси, одлуку о обустави поступка зато што постоје доказиви  разлози  који нису могли да се предвиде у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча;За јавне набавке и јавне позиве, потребна је сагласност Министарства финансија која се прибавља пре покретања поступка јавне набавке, односно пре закључења уговора за набавку радова, добара и услуга, односно пре објављивања јавног позива или конкурса за доделу средстава из буџета Републике Србије чија је процењена вредност већа од 2.000.000 динара, без ПДВ-а, за расходе и издатке који се извршавају из извора: 01-Приходи из буџета, 04-Сопствени приходи и 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Објављен је оглас о јавној набавци, покренут поступак јавне набавке, отворени поступак, услуге, 13.06.2023.

Донета одлука о спровођењу отвореног поступка, поступак спроведен у складу са законом о Јавним набавкама.

Оглас постављен на Порталу јавних набавки  13.06.2023. године.

У прилогу Јавни позив услуга  пројектно планирање избор спроводиоца конкурса за архитектонско урбанистичко решење новог објекта Природњачког музеја у Београду према ГУП-у, израда идејног пројекта – организација урбанистичко архитектонског конкурса.

Циљ је  Идејни пројект објекта, Урбанистичко-архитектонско решење новог објекта Природњачког музеја  у Београду.

У прилогу Одлука и Јавни позив  за наведену набавку

Уговор о извршењу  услуге штампе, дигитална штампа. Уговор о извршењу услуге закључен 18.04.2023. године.

Наручилац је сходно одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019), спровео поступак набавке путем огласа на Порталу јавних набавки 2023/С Ф02-0010797; за услугу штампе материјала за извршење програмске и редовне делатности за 2023, према позицијама из Упита за штампу (опис предмета јавне набавке), бр. 282/23 и да је после спроведеног поступка изабрао Даваоца услуга за пружање услуга штампе материјала за 2023. години.

Објављен је оглас о јавној набавци, 24.03.2023. 

Покренут поступак јавне набавке, отворени поступак, услуге.

Донета одлука о спровођењу отвореног поступка, поступак спроведен у складу са законом о Јавним набавкама.

Oглас постављен на Порталу јавних набавки 24.03.2023. године.

У прилогу Јавни позив услуга дигитална штампа, према Упиту за штампу наручиоца.

У сладу с чланом 88. Закона о јавним набавкама, донет,  усвојен и објављен план јавних набавки за 2023. годину.

Објављен је оглас о јавној набавци, 08.11.2022. 

Природњачки музеј на основу члана 27 став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“, број 91/19), спроводи поступак набавке, на који наручилац није обавезан да примењује одредбе Закона о јавним набавкама.

У прилогу Позив за подношење понуда Природњачки музеј

Објављен је оглас о јавној набавци, 24.08.2022. 

Поступак:           Услуга препарирања, Предмет јавне набавке одређен у складу са потребом Музеја да искористи необрађене предмете, припреми их за препарирање у циљу обогаћивања природњачке збирке као и због будућег излагања.

Наручилац:       ПРИРОДЊАЧКИ МУЗЕЈ

Назив огласа:   Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу

Ознака огласа: 2022/S F03-0031835

Објављен је оглас о јавној набавци, 19.8.2022. 

Поступак:           Услуга препарирања 7/995

                             Изоловање скелета индијског слона, у раду,

                             Изоловање скелета лавице 2, преузимање скелета из хладњаче музеја

Наручилац:       ПРИРОДЊАЧКИ МУЗЕЈ

Назив огласа:   Јавни позив

Ознака огласа: 2022/S F02-0031576

Објављен оглас о одустанку од преговарачког поступка без објављивања јавног позива у предмету јавне набавке

бр 4/826/2022. откуп  таскидермијски препарати риба.

Канцеларија за јавне набавке проследила је Мишљење бр. 404-02-742/22 од 27.7.2022. којим је утврдила да није основана примена преговарачког поступка без објављивања јавног позива прописаног чланом 61. став. 1. тачка 1) подтачка (1) на основу прослеђеног образложења о спровођењу наведеног поступка од стране Наручиоца Природњачког музеја.

Наручилац је донео одлуку  о додели  уговора у поступку ЈН отворени поступак, извршење Услуге препарирања, бр 902 од 26.07.2022.

Предмет јавне набавке одређен у складу са потребом Музеја да се искористе необрађени предмети, и исти припреме за препарирање у циљу обогаћивања природњачке збирке као и због будућих излагања.

У прилогу Одлука о додели уговора

1. Донета Одлука о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива (добара),  редни број 4/826/2022. Предмет јавне набавке: Откуп музејског предмета за излагање. За откуп су одабрани Предложем за откуп 6 таксидермијских препарата риба, врста које припадају фамилији јесетри, Аципенсеридае за потребе излагања у оквиру изложбе „Кавијар“ која ће бити реализована у Културном центру Србије у Паризу у фебруару 2023. године. У складу са ЗЈН  Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без обајављивања јавног позива објављено на Порталу ЈН 12.7.2022.

2. Донета Одлука о спровођењу отвореног поступка услуге препарирања музејских предмета, редни број 3/797/2022 године.

Предмет јавне набавке одређен у складу са потребом Музеја да искористи необрађене предмете, припреми их за препарирање у циљу обогаћивања природњачке збирке као и због будућег излагања. Јавни позив за предметну набавку објављен на Порталу ЈН 12.07.2022.

У складу са донетим и објављеним Планом јавних набавки за 2022 годину, донета је Одлука  о спровођењу отвореног поступка добара, набавка моторног /путничког возила бр. 2/559/2022. годину.

Предмет набавке је набавка путничког возила према спецификацији бр. 560/22.

Процедура оглашавања обављена на Порталу ЈН . 30.05.2022.  Рок за подношење понуда је до 8.06.2022 до 12. часова путем Портала ЈН.

Отварање понуда предвиђено 8.06.2022. у 12. часова.

У прилогу Одлука и објављени Јавни позив, за набавку путничког возила.

У складу са чланом 91. Закона о јавној набавци покренут је отворени поступак јавне набавке, куповина ел. енергије. 

У прилогу Јавни позив за понуђаче за набавку електричне енергије од стране Наручиоца Природњачког музеја.

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама израђен план јавних набавки, исти је објављен на Порталу јавних набавки.

Отварање понуда извршено у систему Портала ЈН 2.11.2021. за набавку рачунара и рачунарске опреме фаза 2.

Донет извештај о стручној оцени понуда и Одлука о додели Уговора која је објављена 3.11.2021.

Поступак у току, Уговор ће се донети и закључити по протеку рока за подношење захтева за заштиту права.

У прилогу Записник о отварању понуда и Одлука о додели уговор за набавку рачунара и рачунарске опреме.

Одлука о додели рачунара

Записник о отварању понуда

Отварање понуда извршено у систему Портала ЈН 15.11.2021.

Донет извештај о стручној оцени понуда и Одлука о додели Уговора која је објављена 16.11.2021.

Уговор донет по протеку рока за подношење захтева за заштиту права.

Уговор закључен  3.12.2021. између Наручиоца и Извршиоца.

У прилогу  Записник о отварању понуда, Одлука о додели уговора.

Записник о отварању понуда

Одлука о додели уговора

Покренут отворени поступак, донета Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне набавке  добра, набавка  рачунара и рачунарске опреме, редни број 8/1289/2021.

У току поступка пре отварања понуда од стране учесника у поступку дошло је до постављања питања/додатних објашњења, услед чега је Наручилац био у обавези да изврши исправку.

Извршена исправка  18.11.2021. године, због техничке грешке у спецификацији предмета набавке.

Објава исправке извршена 18.11.2021 на порталу ЈН.

У прилогу  Исправка обавештења о изменама јавног позива  и  Јавни позив пречишћен текст.

Јавни позив – пречишћени текст

Исправка – обавештење о изменама или додатним информацијама  јавног позива

Покренут отворени поступак, донета Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне набавке добра, набавка рачунара и рачунарске опреме, редни број 8/1289/2021.

Објава извршена 11.11.2021. на порталу ЈН.

У прилогу Одлука о спровођењу отвореног поступка и Јавни позив.

Јавни позив (8) рачунари

Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне набавке рачунара

Pokrenut otvoreni postupak, doneta Odluka o sprovođenju otvorenog postupka javne nabavke uslugefizičkog obezbeđenja

sa protivpožarnom zaštitom imovine i opreme, redni broj 7/1231/2021.

01.11.2021.

1) U okviru pokrenutog šestog postupaka JN- otvoreni postupak, dobra, nabavka muzejskih  predmeta , modeli gljiva,  izvršeno je otvaranje ponuda,  u prilogu Zapisnik o otvaranju ponuda. (otvaranje ponuda 9.8.2021.)

U skladu sa odredbama ZJN  donet izveštaj o stručnoj oceni ponuda, na osnovu kojeg je doneta i objavljena odluka o dodeli ugovora,  na Portalu javnih nabavki . (objava 9.8.2021.)

2) Zaključeni Ugovor o izvršenju usluge digitalne štampe Partija 2; (zaključen 2.8.2021.);

3) Zaključeni Ugovor o izvršenje usluge ofset štampe Partija 1; (zaključen 9.8.2021.);

Postavljeno i obajavljeno  obaveštenje o dodeli Ugovora za Pratiji 1; i Partiji 2; na Portalu javnih nabavki.

Донета одлука о спровођењу отвореног поступка, набавке електричне енергије на годишњем нивоу. Поступак покренут 04.03.2021.

Поступак покренут у складу са ЗЈН путем Портала јавних набавки. У марту месецу 2’21 поступак је и окончан. У прилогу: Јавни позив и Одлука о додели уговора са обавештењем о додели уговора.

Донета одлука 26.03.2021. о спровођењу преговарачког поступка добра, редни број 2/329/2021. Предмет набавке је откуп музејских предмета за излагање. За откуп одабран модел А 10 Људски скелет, стандард на постаменту, на деловима препознатљиве сутуре.

Поступак покренут у складу са ЗЈН путем Портала јавних набавки. У априлу месецу 2021 поступак је и окончан. У прилогу Јавни позив и Одлука о додели уговора са обавештењем о додели уговора.

ОДЛУКУ о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива (добара), редни број 3/519/2021. одлука донета 11.5.2021.

Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Предмет јавне набавке је Откуп музејских предмета. За откуп су одабрани примерци реплике лобања и скелета човеколиких мајмуна (бонобо и шипанза), реплике скелета фосилних хоминида, реплике скелета летеће лисице, модели предњих удова човека, гаврана и летеће лисице. (навести краћи опис предмета набавке).

Донета одлуке о спровођењу отвореног поступка, набавке електричне енергије на годишњем нивоу. Поступак покренут 11.5. 2021.

Поступак покренут у складу са ЗЈН путем Портала јавних набавки . У марту месецу 2021 поступак је и окончан. У прилогу Јавни позив и Одлука о додели уговоа са обавештењем о додели уговора.

ОДЛУКУ о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива (добара), редни број 4/527/2021.

Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Предмет јавне набавке је Откуп музејских предмета. За откуп је одабран фосилни склелет првог познатог сисара Дарwиниус масиллае.

Донета одлуке о спровођењу отвореног поступка, набавке електричне енергије на годишњем нивоу. Поступак покренут 12.5. 2021.

Наручилац одустаје од спровођења овог поступка пошто се понуђач којем је био упућен позив није
регистровао на Порталу јавних набавки нити је проследио е- понуду, због тога није било могуће отварање понуда нити спровођење поступак. Наручилац није био у могућности да настави и заврши поступак. Из тих разлога се подноси одустанак од поступка.

ОДЛУКУ о спровођењу отвореног поступка јавне набавке услуга, офсет и дигиталне штампе, редни број 5/791/2021.

1. Предмет јавне набавке су услуге штампања и сродне услуге, обликоване по партијама:

Партија I – офсет штампа; односно штампа различитих илустрација, публикација (књиге, каталози, сликовнице), улазница, штампа рекламног материјала за изложбе (позивнице, тролист, флајери) и остало неопходно за реализацију програма, које музеј реализује у оквиру програмске и редовне делатности у 2021, а према урађеном дизајну и решењу од стране музеја и према Упиту за штампу.

Партија II – дигитална штампа; штампа различитих дигиталних илустрација, рекламног материјала великих формата, са другачијом припремом и врстом штампаног материјала потребног за програмску и редовну делтност у 2021, према урађеном дизајну и решењу од стране музеја и према Упиту за штампу. за Природњачки музеј, Његошева 51, Београд.


Донета одлуке о спровођењу отвореног поступка, набавке електричне енергије на годишњем нивоу. Поступак покренут 6.7. 2021.