nhmbeozgrada.jpg

Bulletin of the Natural History Museum in Belgrade

Гласник Природњачког музеја

Први број научног часописа Природњачког музеја издат је 1948. године као ГЛАСНИК ПРИРОДЊАЧКОГ МУЗЕЈА СРПСКЕ ЗЕМЉЕ серија А – геолошке науке, а наредне године и серија Б – биолошке науке. Од 1958. године наслов часописа је промењен у ГЛАСНИК ПРИРОДЊАЧКОГ МУЗЕЈА и 1973. године додата је и серија Ц – шумарство и лов. Под овим називом часопис је излазио до 1998. године.

Природњачки музеј у Београду од 2008. године издаје нову серију свог часописа под називом BULLETIN OF THE NATURAL HISTORY MUSEUM IN BELGRADE у којем су обједињене серије А и Б у јединствену Нову серију.

ISSN 2406-1360

За издавача/ For Publisher
Славко Спасић

Главни и одговорни уредник/ Editor-in-Chief
Марјан Никетић

Уредници/  Editors
Александра Маран Стевановић (Геологија)                                                                                                                                                                                                Урош Бузуровић (Биологија)

Редакциони одбор / Editorial Board:
Љиљана Анђус (Entomology), Иван Дулић (Paleobotany),
Пал Божа (Botany),
Александар Грубић (Paleontology), Жељко Томановић (Invertebrata), Ана Ивановић (Vertebrata),
Миховил Логар (Mineralogy, Petrology),
Зоран Марковић (Paleontology, Vertebrata), Драган Миловановић (Petrology),
Љиљана Протић (Entomology),
Владимир Стевановић (Botany), Небојша Васић (Sedimentology),
Воислав Васић (Ornitology)
Dan Grigorescu, Bucharest (Paleontology, Geoconservation),
Гордан Караман, Подгорица (Invertebrata),
George Koufos, Thessaloniki (Paleontology, Mammals),
Boris Kryštufek, Ljubljana (Vertebrata),
Oleg Mandić, Vienna (Paleobiostratigraphy),
Valentin Prysjazhnjuk, Kiev (Paleontology, Invertebrata),
Eckhard von Raab-Straube, Berlin (Botany),
Zbignjew Szeląg, Krakow (Botany)I

Инструкције за ауторе

Аутори су дужни да се доследно придржавају правила која су наведена у документу Инструкције за ауторе.

Литературне референце је потребно унети у посебан Формулар за референце. Погледајте примере и Инструкције за попуњавање формулара са референцама. Аутори су дужни и неопходно је да заједно са рукописом пошаљу правилно попуњен формулар са литературним референцама.