Glasnik Prirodnjačkog muzeja serija C – šumarstvo i lov

Lazar Pribić
Glavna nalazišta preistorijskih sisara i lovne divljači u Srbiji
str. 1–17

Dušan Simeunović
Postanak i pravno regulisanje svojine na šumama u Srbiji u XIX veku
str. 19–67

Svetislav Živojinović
Prilog poznavanju potkornjaka (Scolytidae) planine Prokletije (NR Srbija)
str. 69–100

Svetislav Živojinović
Leptiri (Lepidoptera) zbirke dr R. A. Reissa
str. 101–108

Jovan Tucakov
Prilog farmakognozijskom proučavanju velebilja (Atropa belladona L.) u Jugoslaviji
str. 109–130

Toma Bunuševac
Pojava sušenja stabala balkanske bukve (Fagus moesiaca) u šumama planine Tare u Srbiji
str. 131–167

Milovan Gajić
Bukove šume planine Rudnika
str. 169–184

Milovan Gajić
Iz istorije flore i vegetacije planine Rudnika i šire okoline
str. 185–197

Aleksandar Sigunov
Prilog proučavanju primene domaćeg samoniklog bilja u parkovima
str. 199–215

Lazar Pribić
Posleratni razvoj i rad Muzeja šumarstva i lova
str. 217–225

Toma Bunuševac
Rezultati istraživanja fenoloških i drugih pojava na dendroflori zelenih površina Novog Beograda u 1960. godini
str. 1–73

Jovan Tucakov
Biološki i farmakomedicinski značaj izvesnog mirisnog lekovitog bilja na južnim padinama Sićevske klisure
str. 75–100

Stane Valentinčić
Monografija o rogovlju jelena Bosutsko-spačvanskog bazena
str. 101–106

Milovan Gajić
Prilog poznavanju flore Kosmaja
str. 107–120

Ljubodrag Janković
Prilog poznavanju Auchenorrhyncha (Cicadina Homoptera) Srbije
str. 121–142

Vojislav Gajić i Milovan Gajić
Prilog poznavanju flore Povlena
str. 143–159

Mihailo Petrović
Zaštita karpofora u zbirkama
str. 161–171

Aleksandar Sigunov
Nova iskustva o gajenju našeg samoniklog bilja u parkovima
str. 174–202

Dušan Simeunović
Prilog poznavanju pravnih propisa o šumama u Srbiji u XIX veku
str. 8–94

Svetislav Živojinović i Svetozar Radonjić
Prilog poznavanju biologije obične borove zolje (Diprion pini L., Tenthredinidae, Hymenopterana teritoriji Dubočice (Sandžak-Srbija)
str. 96–121

Ljubodrag Janković
Prilog poznavanju HemipteraHeteropteravisokoplaninskih travnih i šumskih asocijacija Kopaonika
str. 123–150

Lazar Pribić
Šakal – Canis aureus Linnaeus, 1758. u Jugoslaviji
str. 7–32

Milovan Gajić
Prilog poznavanju flore i flornih elemenata severnog dela Šumadije Stiga
str. 33–78

Božidar Stamenković
Sokolarenje
str. 79–107

Jovan Vučetić, Darinka Kitić
Prvi pokušaji unošenja i uzgajanja sekvoja (Sequoia gigantea Desnei Sequoia sempervirens Endl.) u okolini Beograda
str. 109–133

Milovan Gajić
Prilog poznavanju flore srednje i južne Šumadije
str. 7–54

Aleksandar Sigunov
Prilog poznavanju flore i šumske vegetacije Majdanpeka
str. 55–102

Aleksandar Gigov
Kratak pregled kvartarne flore i vegetacije Jugoslavije
str. 103–174

Branislav Jovanović
Prilog poznavanju fitocenoza bukve na Ostrozubu
str. 5–27

Milovan R. Gajić
Varijabilnost žalfije (Salvia officinalis L.). Nova podvrsta (S. officinalis L. subsp. multiflora Gajić subsp. nova)
str. 29–51

Aleksandar Sigunov
Pinus fominii Kondr. Interesantna vrsta bora u kulturama Beograda
str. 53–56

Aleksandar Tucović
Pojava i neke karakteristike patuljastih biljaka u samooplodnom potomstvu kolhidskog javora
str. 57–66

Aleksandar Tucović i Slobodan Stilinović
Neka svojstva semena i jednogodišnjih sadnica Catalpa ovata Don. i C. bignonioides Walt. iz Beograda
str. 67–76

Mladen Korać
Redak primerak hrasta kitnjaka (Quercus petraea Liebl.)
str. 77–89

Milovan R. Gajić
Thymus zygiformis H. Braun var. mirkovicii Gajić var. nova
str. 91–94

Glasnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, 1973 Serija C – šumarstvo i lov, knjiga 7

Aleksandar Sigunov
Prilog poznavanju rasprostranjenja nekih šumskih vrsta biljaka u Srbiji
str. 5–19

Milovan Gajić
Allium ursinum L. subsp. ucrainicum Kleopov et Oxner – Nova podvrsta za floru Jugoslavije
str. 21–23

Vladimir Miščević, Vojislav Stamenković
Razvoj i proizvodnost čistih sastojina smrče na Tari
str. 25–36

Nadežda Bijele, Milovan Gajić
Dopune dijagnozi i stanišnim uslovima cremoša (Allium ursinum L.) sa posebnim osvrtom na Srbiju
str. 37–42

Aleksandar Tucović, Slobodan Stilinović
Uticaj genetičke konstitucije roditeljskih stabala ginka na preživljavanje i porast generativnog potomstva
str. 43–51

Aleksandar Tucović, Slobodan Stilinović
Rezultati višegodišnjih istraživanja fakultativno-autonomnog apomiksisa kod Ginkgo biloba L..
str. 53–63

Aleksandar Tucović, Slobodan Stilinović
Čestina viviparije kod munike u zavisnosti od veličine populacije
str. 65–71

Darinka Vrcelj-Kitić
Kulture duglazije (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) na nekim staništima hrastova severne Šumadije
str. 73–95

Glasnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, 1975 Serija C – šumarstvo i lov, knjiga 8

Branislav Jovanović
Četinari Beograda i okoline
str. 5–50

Branislav Jovanović, Mila Vićentijević
Dendrotoponimi Šumadije i njena ranija šumovitost
str. 51–62

Aleksandar Sigunov
Dopuna flori Deliblatskog peska
str. 63–72

Milovan Gajić
Građa za monografiju crnog pasjeg grožđa (Lonicera nigraL.)
str. 73–80

Milovan Gajić, Mladen Korać
Novo nalazište skriža (Cyclamen hederifolium Ait.) u Srbiji
str. 81–84

Aleksandar Tucović, Slobodan Stilinović
Uticaj tipa oprašivanja na neka svojstva semena munike (Pinus heldreichii Christ.)
str. 85–99

Dragoljub Jovičić
Jedna nova i za primenu jednostavna funkcija rastenja
str. 101–106

Dragić Tomić, Kosta Žujović
Prilog poznavanju životnog ciklusa i ponašanja Arge berberidisSchr. (Hymenoptera, Argidae) pri masovnoj pojavi na zelenim površinama u Beogradu
str. 107–114

Glasnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu 1976. godina Serija C – Šumarstvo i lov, knjiga 9

Aleksandar Sigunov
Drugi prilog poznavanju rasprostranjenja nekih šumskih vrsta biljaka u Srbiji
str. 5––24

Milan Soldatović, Milovan Gajić
Pucavac – Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. antelopum (Vest) Hayek i dve njegove nove forme
str. 25–30

Mladen Korać
Prilog analizi cvasti srebrne lipe (Tilia argenteaDesf.) i sitnolisne lipe (Tilia parvifolia Ehrh.) u okolini Beograda
str. 31–41

Živko Slavković
O novom nalazištu, staništu i taksonomskoj pripadnosti planinskog javora Acer heldreichii Orph. in Boiss. subsp. visianii (Nym.) K. Maly na planini Željinu u Srbiji
str. 43–50

Glasnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu 1977. godina Serija C –Šumarstvo i lov, knjiga 10