Гласник Природњачког музеја серија Ц – шумарство и лов

Лазар Прибић
Главна налазишта преисторијских сисара и ловне дивљачи у Србији
стр. 1–17

Душан Симеуновић
Постанак и правно регулисање својине на шумама у Србији у XIX веку
стр. 19–67

Светислав Живојиновић
Прилог познавању поткорњака (Scolytidae) планине Проклетије (НР Србија)
стр. 69–100

Светислав Живојиновић
Лептири (Lepidoptera) збирке др R. A. Reissa
стр. 101–108

Јован Туцаков
Прилог фармакогнозијском проучавању велебиља (Atropa belladona L.) у Југославији
стр. 109–130

Тома Бунушевац
Појава сушења стабала балканске букве (Fagus moesiaca) у шумама планине Таре у Србији
стр. 131–167

Милован Гајић
Букове шуме планине Рудника
стр. 169–184

Милован Гајић
Из историје флоре и вегетације планине Рудника и шире околине
стр. 185–197

Александар Сигунов
Прилог проучавању примене домаћег самониклог биља у парковима
стр. 199–215

Лазар Прибић
Послератни развој и рад Музеја шумарства и лова
стр. 217–225

Тома Бунушевац
Резултати истраживања фенолошких и других појава на дендрофлори зелених површина Новог Београда у 1960. години
стр. 1–73

Јован Туцаков
Биолошки и фармакомедицински значај извесног мирисног лековитог биља на јужним падинама Сићевске клисуре
стр. 75–100

Стане Валентинчић
Монографија о роговљу јелена Босутско-спачванског базена
стр. 101–106

Милован Гајић
Прилог познавању флоре Космаја
стр. 107–120

Љубодраг Јанковић
Прилог познавању Auchenorrhyncha (Cicadina Homoptera) Србије
стр. 121–142

Војислав Гајић и Милован Гајић
Прилог познавању флоре Повлена
стр. 143–159

Михаило Петровић
Заштита карпофора у збиркама
стр. 161–171

Александар Сигунов
Нова искуства о гајењу нашег самониклог биља у парковима
стр. 174–202

Душан Симеуновић
Прилог познавању правних прописа о шумама у Србији у XIX веку
стр. 8–94

Светислав Живојиновић и Светозар Радоњић
Прилог познавању биологије обичне борове зоље (Diprion pini L., Tenthredinidae, Hymenopteraна територији Дубочице (Санџак-Србија)
стр. 96–121

Љубодраг Јанковић
Прилог познавању HemipteraHeteropteraвисокопланинских травних и шумских асоцијација Копаоника
стр. 123–150

Лазар Прибић
Шакал – Canis aureus Linnaeus, 1758. у Југославији
стр. 7–32

Милован Гајић
Прилог познавању флоре и флорних елемената северног дела Шумадије Стига
стр. 33–78

Божидар Стаменковић
Соколарење
стр. 79–107

Јован Вучетић, Даринка Китић
Први покушаји уношења и узгајања секвоја (Sequoia gigantea Desneи Sequoia sempervirens Endl.) у околини Београда
стр. 109–133

Милован Гајић
Прилог познавању флоре средње и јужне Шумадије
стр. 7–54

Александар Сигунов
Прилог познавању флоре и шумске вегетације Мајданпека
стр. 55–102

Александар Гигов
Кратак преглед квартарне флоре и вегетације Југославије
стр. 103–174

Бранислав Јовановић
Прилог познавању фитоценоза букве на Острозубу
стр. 5–27

Милован Р. Гајић
Варијабилност жалфије (Salvia officinalis L.). Нова подврста (S. officinalis L. subsp. multiflora Gajić subsp. nova)
стр. 29–51

Александар Сигунов
Pinus fominii Kondr. Интересантна врста бора у културама Београда
стр. 53–56

Александар Туцовић
Појава и неке карактеристике патуљастих биљака у самооплодном потомству колхидског јавора
стр. 57–66

Александар Туцовић и Слободан Стилиновић
Нека својства семена и једногодишњих садница Catalpa ovata Don. и C. bignonioides Walt. из Београда
стр. 67–76

Младен Кораћ
Редак примерак храста китњака (Quercus petraea Liebl.)
стр. 77–89

Милован Р. Гајић
Thymus zygiformis H. Braun var. mirkovicii Gajić var. nova
стр. 91–94

Гласник Природњачког музеја у Београду, 1973 Серија Ц – шумарство и лов, књига 7

Александар Сигунов
Прилог познавању распрострањења неких шумских врста биљака у Србији
стр. 5–19

Милован Гајић
Allium ursinum L. subsp. ucrainicum Kleopov et Oxner – Нова подврста за флору Југославије
стр. 21–23

Владимир Мишчевић, Војислав Стаменковић
Развој и производност чистих састојина смрче на Тари
стр. 25–36

Надежда Бијеле, Милован Гајић
Допуне дијагнози и станишним условима цремоша (Allium ursinum L.) са посебним освртом на Србију
стр. 37–42

Александар Туцовић, Слободан Стилиновић
Утицај генетичке конституције родитељских стабала гинка на преживљавање и пораст генеративног потомства
стр. 43–51

Александар Туцовић, Слободан Стилиновић
Резултати вишегодишњих истраживања факултативно-аутономног апомиксиса код Ginkgo biloba L..
стр. 53–63

Александар Туцовић, Слободан Стилиновић
Честина вивипарије код мунике у зависности од величине популације
стр. 65–71

Даринка Врцељ-Китић
Културе дуглазије (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) на неким стаништима храстова северне Шумадије
стр. 73–95

Гласник Природњачког музеја у Београду, 1975 Серија Ц – шумарство и лов, књига 8

Бранислав Јовановић
Четинари Београда и околине
стр. 5–50

Бранислав Јовановић, Мила Вићентијевић
Дендротопоними Шумадије и њена ранија шумовитост
стр. 51–62

Александар Сигунов
Допуна флори Делиблатског песка
стр. 63–72

Милован Гајић
Грађа за монографију црног пасјег грожђа (Lonicera nigraL.)
стр. 73–80

Милован Гајић, Младен Кораћ
Ново налазиште скрижа (Cyclamen hederifolium Ait.) у Србији
стр. 81–84

Александар Туцовић, Слободан Стилиновић
Утицај типа опрашивања на нека својства семена мунике (Pinus heldreichii Christ.)
стр. 85–99

Драгољуб Јовичић
Једна нова и за примену једноставна функција растења
стр. 101–106

Драгић Томић, Коста Жујовић
Прилог познавању животног циклуса и понашања Arge berberidisSchr. (Hymenoptera, Argidae) при масовној појави на зеленим површинама у Београду
стр. 107–114

Гласник Природњачког музеја у Београду 1976. година Серија Ц – Шумарство и лов, књига 9

Александар Сигунов
Други прилог познавању распрострањења неких шумских врста биљака у Србији
стр. 5––24

Милан Солдатовић, Милован Гајић
Пуцавац – Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. antelopum (Vest) Hayek и две његове нове форме
стр. 25–30

Младен Кораћ
Прилог анализи цвасти сребрне липе (Tilia argenteaDesf.) и ситнолисне липе (Tilia parvifolia Ehrh.) у околини Београда
стр. 31–41

Живко Славковић
О новом налазишту, станишту и таксономској припадности планинског јавора Acer heldreichii Orph. in Boiss. subsp. visianii (Nym.) K. Maly на планини Жељину у Србији
стр. 43–50

Гласник Природњачког музеја у Београду 1977. година Серија Ц –Шумарство и лов, књига 10