Гласник Природњачког музеја серија А - геолошке науке

Ласкарев В.
О наласцима динотерија у Србији
стр. 1–20

Бешић З.
Појава седимената најгорњег сенона у
посавотамнавском крају и његово упоређивање са сличним творевинама у нашим
крајевима и источним Алпима

стр. 21–31

 

Петковић К.
Карактеристични профили кроз терцијар околине
села Купиновца недалеко од Свилајнца и могућности закључивања које они пружају

стр. 33–48

 

Черњавски П.
Плиоценска флора Пелагоније и Метохије
стр. 49–58

 

Бешић З.
Тријаски спрудни кречњаци у области Дурмитора
и Сињавине

стр. 59–70

 

Барић Љ.
Барит из рудника Трепче
стр. 71–80

 

Павловић С.
Откриће ретког минерала халкофанита у нашој
земљи

стр. 81–86

 

Павловић М.
О слојевима са Corbicula fluminalis
Müll
на Овчем пољу (Македонија)
стр. 87–92

 

Черњавски П.
Фосилна флора травертина из Горњег Језерског
(Словенија)

стр. 93–98

 

Бешић З.
Геотектонска структура Северне Црне Горе
(претходно саопштење)

стр. 99–110

 

Костић-Подгорска В.
Белерофонски кречњаци у Никшићкој Жупи (кратка
белешка)

стр. 111–113

 

Бешић
З.

Још један прилог познавању старије јуре у
околини планине Војника (Црна Гора)

стр. 115–117

 

 

Гласник Природњачког музеја српске земље, 1948 Серија А – минералогија, геологија, палеонтологија, књига 1

Кратак извештај о теренском раду у Геолошко-палеонтолошком и
Минералошко-петрографском одељењу Природњачког музеја српске земље у 1948.
години

стр. 3–7

Стевановић П.
Прилози за стратиграфију миоценских наслага у
Западној Србији и Шумадији

стр. 9–48

 

Wiecher C.

О тумачењу старости виших слојева горње креде код Тампика (Мексико)
као пример распрострањења микрофосила широм света и о практичним последицама
које произилазе из тога

стр. 49–106

Милојевић С.
Прилог за геолошки профил једног дела Београда
стр. 107–118

Ристић М.
Микроскопско испитивање оловно-цинканих руда
Кучајне

стр. 119–129

 

Бешић З.
Цефалоподски кречњаци из Сељана у Пиви, њихова
фауна и однос према брахиоподским кречњацима истога места

стр. 131–148

Еберзин А., Стевановић П.
О најстаријем представнику рода Arcicardium и о стратиграфији места његовог наласка
стр. 149–158

Ћирић Б.
Брахиоподи средњег лијаса са Ловћена (Црна
Гора)

стр. 159–172

Данилова А.
Тријаска брахиоподска фауна Ћорова Ждријела
код Подбожура (Црна Гора)

стр. 173–179

Милетић О.
Прилог за познавање фауне другомедитеранских
слојева на западној падини Гучева (Брусина)

стр. 181–183

Ћирић
А.

Списак голтске фауне из околине Леновца
(Зајечар)

стр. 185

 

Гласник Природњачког музеја српске земље, 1949 Серија А – минералогија, геологија, палеонтологија, књига 2

Бешић З.
Геологија Никшићке Жупе
стр. 3–54

Костић-Подгорска В.
Фауна белерофонских кречњака Никшићке Жупе
стр. 55–80

Вихер К., Обрадовић С.
Старост слојева Авале са гледишта
микропалеонтологије

стр. 81–94

 

Стевановић П.
Кардитски родови Parvidacna
nov.gen. и Pteradacna Andrussov у понтиским наслагама Србије
стр. 95–108


Ћирић А.
Mastodon pentelici Gaud et. Lart.
стр. 109–117

Марковић Ј.
Фосилна флора бигра долине Градашнице код Соко
Бање

стр. 119–130

Ћирић Б.
Списак сенонских фосила из ревира угљеног
рудника Ртањ (И. Србија)

стр. 131–134

Илић М.
Општа карактеристика пегматита планине Бабуне
и околине Прилепа и корисни минерали који се у њима налазе

стр. 135–181

 

Schumacher F., Stier K., Pfalz R.

Магматско-тектонске законитости у расподјели рудних лежишта на
Балканском Полуострву уз особити обзир на Вардарску зону

стр. 183–206

Измајлов Н.
Претходна белешка о геолошком картирању
околине села Иберли код Кавадара у вези са појавом азбеста

стр. 207–220


Бешић
З.

Кратак извештај о теренском раду у
Геолошко-палеонтолошком и Минералошко-петрографском одељењу Природњачког музеја
српске земље у 1949. години

стр. 221–226

 

Гласник Природњачког музеја српске земље, 1950 Серија А – минералогија, геологија, палеонтологија, књига 3

Зарија Бешић
Неки нови погледи и схватања у геотектоници
Динарида

стр. 1–22

Петар
Стевановић, Оливера Милетић

Геолошки састав терена дуж трасе железничког
тунела Кијево-Железник (околина Београда)

стр. 23–33

 

Othmar Kühn

Нови налазак горњег еоцена у Македонији
стр. 35–59

Бранислав М. Ћирић
Неколико шкољака из сенонске фауне Рајићког
Брда код Гуче (Драгачево-З. Србија)

стр. 61–66

Живадин Петронијевић
О наласку остатака Mastodon
arvernensis
Groizet et Jobert у Сремским
Карловцима

стр. 67–70

Никола Пантић
Фосилна флора млађега палеозоика из долине
реке Пецке (Западна Србија)

стр. 71–76

 

Јелена Марковић-Марјановић
Прилог проблему сланкаменске тектонике
стр. 77–105

Људевит Барић
Један случај точнога одређивања минерала по
теодолитномикроскопској методи без познавања индекса лома минерала

стр.107-118

Н. Измајлов
Геологија околине Шопура, Бучима и Дамјана
стр. 119–144

Милан Илић
О појави лабрадорских андезита у околини
Бањске

стр. 145–159

 

С. Ракић
Састав и структура руде „Копаоник“
стр. 161–174

Мирко Протић
Белешка о појави хромита и илменита у песку
плаже код Улциња (Црна Гора)

стр. 175–178

Душан Стангачиловић
Секундарно каолинско лежиште код села Метриша
(Неготин-Крајина)

стр. 179–182

Слободан Јанковић
Могућност истраживања хромита помоћу
гравиметра у области Љуботенског масива

стр. 183–195

Зарија Бешић
Прилог познавању распореда и старости геолошке
грађе у Динаридима

стр. 197–222

Зарија
Бешић


Кратак извештај о теренском раду у
Геолошко-палеонтолошком и Минералошко-петрографском одељењу Природњачког музеја
српске земље у 1950. години

стр. 223–227

 

Гласник Природњачког музеја српске земље, 1951 Серија А – минералогија, геологија, палеонтологија, књига 4

Бранислав Миловановић
Горњосенонске фације у теренима Лисанског
антимонског рудишта (Западна Србија)

стр. 3–31

 

Милан Илић
Претходни подаци о петролошком саставу и
практичном значају лежишта мермерног оникса и травертина у селу Лозовику код
Светозарева

стр. 33–53

 

Душан Стангачиловић
Монтморионит (бентонит) Црне Горе
стр. 55–83

 

Зарија Бешић
Прилог ка познавању геологије Динарида
стр. 85–102

 

Н. Измајлов
Азбестоносна серпентинска зона Козарева и
Градевца западно од Косовске Митровице (Рујиште-Чабар-Жабари)

стр. 103–110

 

Јелена Д. Марковић-Марјановић
Лесне оазе у долини Јужне Мораве
стр. 111–133

 

Нада Вуњак
Пегматити Дворице-Област планине Јухора
стр. 135–158

 

Слободан Јанковић
Електромагнетска испитивања неких наших
оловно-цинкових лежишта

стр. 159–170

 

Слободан Д. Ракић
Кубанит из Шупље Стијене (Црна Гора)
стр. 171–176

 

Милосав Јањић
Геолошке карактеристике клизишта у Залесини и
Лупоглаву

стр. 177–193

 

Слободан Д. Ракић
Белешка о типовима минерализације у руднику „Рудник“
у Шумадији (Србија)

стр. 195–203

 

Војислав Вујановић
Минералошке и рудне појаве у области Мурина, Андријевице
и Плава (Црна Гора)

стр. 205–223

 

Драгољуб Стефановић, Милан Младеновић
Геофизичко испитивање акумулационог базена
Ливеровићи

стр. 225–235

 

Војислав Вујановић
Појава минерала гвожђа и графита на Пониквици
(Црна Гора)

стр. 237–242

 

Живадин М. Петронијевић
Mastodon borsoni Hays
из села Градешнице (Морихово) у Македонији
стр. 243–248

 

Бранислав М. Ћирић
Кредна фауна из околине Велеса
стр. 249–276

 

Александар Ћирић
Фосилни остаци пећинског медведа (Ursus
spelaeus
Rosenmüller) у Природњачком
музеју српске земље

стр. 277–292

 

Никола Пантић
Лијаска флора са планине Будоша (Црна Гора)
стр. 293–308

 

Александар Ћирић
О наласку Штајерске фауне у мајдану Лозовику
код Светозарева (Јагодина)

стр. 309–310

 

Кратак
извештај о теренском раду у Геолошко-палеонтолошком и Минералошко-петрографском
одељењу Природњачког музеја српске земље

стр. 311–316

Гласник Природњачког музеја српске земље, 1952 Серија А – минералогија, геологија, палеонтологија, књига 5

Милан Илић, Милосав Јањић
О појави невезаног бигра код села Сиге у
околини Пећи

стр. 131–145

 

Боривој Б. Милаковић
Фосилна флора из неогених наслага код
Катланова, југоисточно од Скопља

стр. 147–157

 

Боривој Б. Милаковић
Налазак харофита у панонским слојевима код
Рипња у околини Београда

стр. 159–161

 

Боривој Б. Милаковић
Збирка фосилне флоре из Јарандолског басена
(долина Ибра)

стр. 163–172

 
Милена Михајловић

Белешка о наласку главне зубне плочице (splenialia) доње вилице ганоидне рибе Microdon
elegans
Ag. у околини Београда
стр. 173–175

 

Гласник Природњачког музеја српске земље, 1956 Серија А – минералогија, геологија, палеонтологија, књига 6, свеска 2

Душан Стангачиловић
Мотајички примарни каолин
стр. 1–11

 

Душан Стангачиловић
Диференцијална термичка анализа црногорског
бентонита

стр. 13–19

 

Душан Стангачиловић
Терцијарна глина Кобиљаче (Босна)
стр. 21–30

 
Јелена Марковић-Марјановић

Квартарни седименти Багрданске клисуре
индикатори климских колебања Моравске долине

стр. 31–54

 

Гласник Природњачког музеја српске земље, 1956 Серија А – минералогија, геологија, палеонтологија, књига 7, свеска 1

Војислав Вујановић
Халкопиритско-борнитско-пирхотинска (?)
издвајања у сфалеритима из Романовског Потока (Сурдулица)

стр. 55–64

 

Војислав Вујановић
О изменама, међупродуктима претварања и
изоморфизму код оксида гвожђа и оксида гвожђа и титана

стр. 65–79

 

Војислав Вујановић
О метаморфози хромних спинела
стр. 81–96

 
Војислав С. Симић

Рудна појава у Црном Потоку код Бусоваче у
Босни

стр. 97–104

 

Гласник Природњачког музеја српске земље, 1956 Серија А – минералогија, геологија, палеонтологија, књига 7, свеска 2

Душан Стангачиловић
Термичка диференцијална анализа наших
халојзита хидротермалног порекла

стр. 105–118

 

Војислав Вујановић
Израда полираних препарата каменог и мрког угља
комбинованом применом Тројеровог и класичног система

стр. 119–122

 

Војислав Вујановић
О комбинованим и комбиновано-регенерираним
рудним лежиштима

стр. 123–139

 

Војислав Симић и Војислав Вујановић
О метаморфози Ti-хромних спинела
стр. 141–145

 

Војислав Симић
Бравоит из Плане
стр. 147–149

 

Милорад Арсенијевић
Промена флуоресценције посматрана на неким
минералима из Србије

стр. 151–156

 

Милорад Арсенијевић
Ретке земље у нашим шелитима и неке
геохемијске карактеристике шелитоносних еманација

стр. 157–163

 

Станиша Радошевић
Петрографски и минералошки састав угљева
Кочевја и Кањижарице

стр. 165–170

 

Милена Михајловић
Стратиграфско-палеонтолошки приказ
елипсактинија Дурмитора и Сињајевине

стр. 171–188

 

Боривој Б. Милаковић
Неогена фосилна флора код Сланаца у околини
Београда

стр. 189–204

 
Василије Симић

Рударство у топономастици Копаоничке области
стр. 205–210

 

Гласник Природњачког музеја српске земље, 1956 Серија А – минералогија, геологија, палеонтологија, књига 7, свеска 3

Стеван Карамата
Алкални фелдспати у нашим интрузивима
стр. 3–39

 

Александар Грубић
Једна нова сферактинија
стр. 41–46

 

Војислав Вујановић
Генетска класификација рудних лежишта
мачкатичке и сурдуличке области

стр. 47–108

 

Гаврило Делеон
Структурне карактеристике антимонско-арсенске
руде рудника Лојане

стр. 109–120

 

Станиша Радошевић
Улога минералних материја у очувању структуре
биљне материје у угљевима

стр. 121–130

 

Михајло Јеремић
Баритна лежишта централне Босне и њихова
економска вредност

стр. 131–176

 

Милорад Арсенијевић
Одређивање старости штипског гранита методом
циркона

стр. 177–186

 

Милорад Арсенијевић
Претходно саопштење о открићу германијума у
Бору

стр. 187–192

 

Боривој Б. Милаковић
Фосилна флора из Влашког Дола, јужно од
Пожаревца

стр. 193–198

 

Боривој Б. Милаковић
Неколико фосилних биљних отисака из околине
Сијаринске Бање (Србија)

стр. 199–202

Милена Михајловић
Средње јурска фауна са планине Будоша (Никшић)
стр. 203–222

 

Гласник Природњачког музеја у Београду, 1959 Серија А – минералогија, геологија, палеонтологија, књига 11

М. Ж. Анђелковић
Горња јура на Гребену
стр. 3–50

 

Милена Михајловић
Елипсактинијски кречњаци Србије
стр. 51–68

 

П. М. Стевановић, В. М. Милошевић
Другомедитерански кат у сливу реке Тамнаве код
Коцељева у Западној Србији

стр. 69–110

 

Стеван Б. Дивљан
Резултати испитивања ефузивних стена рудника
Лојане

стр. 111–150

 

Слободан Ракић
Pb-Zn
рудиште Кижнице код Јањева
стр. 151–166

 

Михајло Јеремић
Манганска лежишта и појаве у Босни и
Херцеговини

стр. 167–188

 

Боривој Б. Милаковић
Фосилна флора Сланаца. II.
стр. 189–196

 

Војислав Вујановић
Издвајање станина, халкопиротина, валерита,
пирхотина и халкопирита у сфалериту из Коњуха (Црна Гора)

 

стр. 197–214
Војислав Вујановић
Пентландит из Петкове Падине (Србија)
стр. 215–224

Војислав
Вујановић

Појава минерала никла и кобалта код Ђаковице
(Метохија)

стр. 225–232

 

Гласник Природњачког музеја у Београду, 1959 Серија А – минералогија, геологија, палеонтологија, књига 12

Војислав Вујановић
Минералошки састав и структура минерала у Pb-Zn

лежишту
Брскова (Црна Гора)

стр. 7–28

 

Боривој Милаковић
Палеогена фосилна флора из шире области
средњег тока реке Пчиње

стр. 29–40

 

Боривој Милаковић
О палинолошким проучавањима у угљоносном
неогену краљевачко-чачанског басена

стр. 41–51

 

Михајло Јеремић
Области баритизације у металогенији Источне
Босне

стр. 53–67

 

Милорад Арсенијевић
Геохемијска испитивања калиских фелдспата
пегматитско-пнеуматолитских творевина (Прилепска област)

стр. 69–104

 

Драган Цветковић
Минералне сировине за индустрију портланд
цемента и геолошке прилике у широј околини Бара

стр. 105–131

 

С. Дивљан, В. Ћебић, С. Цветић
Резултати петрографског испитивања гранита и
гнајсева уже околине села Витолишта у јужној Македонији

стр. 133–166

 

Тодор Спасов
Димитровградско метеорско гвожђе
стр. 167–179

 

Велимир Милошевић
Прилог за познавање трилобитске фауне Србије
стр. 181–185

 

Славољуб Терзић
Појава цинкита у нашој земљи
стр. 187–190

 

Јелена Обрадовић, Љубица Рудолф
Прилог познавању глиновите фракције леса
Смедерева и Београда

стр. 191–197

 

Људевит Барић
Piemontit, Gahnit und Rutil aus dem Fundort der Blei- und
Zinkerze bei dem Dorfe Nežilovo in Mazedonien

стр. 199–204

Милашин
Миладиновић

Нека запажања о кредно-палеогеној серији
слојева на теренима Црне Горе

стр. 205–221

Гласник Природњачког музеја у Београду, 1960 Серија А – минералогија, геологија, палеонтологија, књига 13

Велимир В. Милошевић
Прилог познавању панонско-понтиских
микрогастропода околине Београда

стр. 3–25

 

Миодраг В. Петровић
Прилог познавању микрофауне из околине
Штубика, Великог Извора и Војилова (И. Србија)

стр. 27–43

 

Боривој Б. Милаковић
О стратиграфском значају полена и спора из
угљоносне серије Папратишке реке код Ужичке Пожеге

стр. 45–58

 

А. Костић, В. Симић, Р. Милојковић
Алкалне базалтоидне стене Жеглигова северно од
Куманова

стр. 59–78

 

Милан Вуковић, Слободан Ракић
Појаве никла и кобалта Гостуљина и Карачице у
перидотитском масиву Црновљева

стр. 79–93

 

Милорад Арсенијевић
Индијум и галијум у неким сфалеритима
стр. 95–103

 

Предраг Ристић, Вера Николић, Јелена Обрадовић

Појаве окера-сијене СЗ од Аранђеловца

стр. 105–113

 

Драгослав Р. Николић
Фелдспат из пегматита северног дела Кукавице
стр. 115–124

 

Велибор Алексић, Михаило Каленић
Претходни резултати испитивања неких формација
кристаластих шкриљаца ниског ступња метаморфизма у Србији

стр. 125–137

 

Велибор Алексић
Нека запажања о односу кристализације албита
према деформацијама у албитско-хлоритским шкриљцима метаофиолитске-филитоидне
формације околине Алексинца

стр. 139–145

 

Стеван Дивљан
Резултати испитивања гнајсева планине Букуље
стр. 147–170

 

Војислав Вујановић
Минералогија манганског лежишта Цер
(Македонија)

стр. 171–228

 

Живко Тодоровић
Нови погледи на структуру и могућност Pb-Zn

орудњења
у подручју Шупље Стијене, Црна Гора

стр. 229–240

 

Тиосав Нововић, Живко Тодоровић
Налазишта хризотил азбеста у атару села
Домишевине, Боранца и Витоша на Копаонику

стр. 241–249

 

Јоже Шкерљ
Магнезитско лежиште ревира Гропа Руше (рудник
Голеш)

стр. 251–261

 

Јоже Шкерљ, Милутин Јовановић, Звонко Пирнат
Лежиште каолинисаног гранита у Карачеву
стр. 263–279

Бранислав
Ђерковић

Битуминозне стене Црне Горе
стр. 281–299

Гласник Природњачког музеја у Београду, 1961 Серија А – минералогија, геологија, палеонтологија, књига 14-15

Велимир Милошевић
Систематски преглед примерака-оригинала из
палеонтолошке збирке Природњачког музеја у Београду

стр. 3–44

 

П. Стевановић, Ј. Кулман
Намирски кат Дружетића и његова гонијатитска
фауна

стр. 45–112

 

Јелена Обрадовић
Прилог познавању петрографског састава флишних
седимената Гледићких планина

стр. 113–125

 

Милеса Терзић
Карактеристике базичних магматских стена у
Србији

стр. 127–137

 

Т. Нововић, Д. Делеја
Геолошки састав и тектонски склоп Шаторице са
нарочитим освртом на сулфидне рудне појаве

стр. 139–151

 

М. Радукић, Т. Нововић
Прилог познавању Pb-Zn
рудишта
у Копорићу (Копаоник)

стр. 153–169

 

Јоже Шкерљ, Звонко Пирнат
Налазишта карбонатних стена у широј околини
Качаника

стр. 171–181

 

Милорад Арсенијевић
Уран у водама Осогова
стр. 183–202

 

Милорад Арсенијевић, Звонко Червењак
Ренијум у молибденитима
стр. 203–217

Војислав
Вујановић

Минералогија и генеза манганског лежишта
Чевљановић (Босна)

стр. 219–263

Гласник Природњачког музеја у Београду, 1962 Серија А – минералогија, геологија, палеонтологија, књига 16-17

В. С. Симић, А. Костић, С. Марић
Геолошке прилике у изворишном делу Пчиње
стр. 3–16

 

Слободан Ракић
Liquidmagmatische Co-Ni-Cu-Erzvorkommen bei Petković im
Peridotitmassiv von Orahovac (Kosmet-Serbien)

стр. 17–34

 

М. Радукић, Т. Нововић
Појаве антимонита у Рајићевој Гори на
Копаонику

стр. 36–42

 

Војислав М. Симић
Квантитативна рентгенска анализа бинерног
система азурит-малахит

стр. 43–46

 

Војислав М. Симић
Квантитативно одређивање садржаја елементарног
бакра у смеши са неким бакарним једињењима (минералима) методом рентгенске
дифракције

стр. 47–55

 

Војислав Вујановић
Минералогија и генеза манганског лежишта Драча
код Крагујевца

стр. 57–78

 

Милорад Арсенијевић
О ореолима дисперзије урана (Пештани, Прилеп)
стр. 79–90

 

Оливера Спајић
Сарматска фауна унутрашњег обода Карпата (I
шкољке)

стр. 91–115

 

Боривој Б. Милаковић
О неким проблемима неогена ширих области
Јужних Карпата

стр. 117–133

 

Драган С. Долић
Миоценске наслаге рудника „Манасије“ јужно од
Деспотовца

стр. 135–150

Марко
Д. Ерцеговац

Прилог познавању доњесарматске фосилне флоре
источне Србије (између Брзе Паланке и Неготина)

стр. 151–159

Гласник Природњачког музеја у Београду, 1963 Серија А – минералогија, геологија, палеонтологија, књига 18

Живомир Васић
70 година рада Природњачког музеја у Београду
стр. 5–20

 

Војислав Симић, Александар Костић, Радмила Милојковић
Лампрофирске жице у селу Клисури на планини
Селичевици код Ниша

стр. 21–29

 

Александар Костић, Војислав Симић, Радмила Милојковић
Оливин тефрит у селу Островици код Ниша
стр. 31–40

 

Војислав Вујановић
Минералогија, геохемија и генеза манганских
лежишта на планини Бистри

стр. 41–88

 

Милорад Арсенијевић
Металометријска испитивања ореола дисперзије
торијума и урана (Црни Камен)

стр. 89–111

 

Велимир Милошевић
Kosovia strophostomopsis nov. spec. из
слатководног неогена Метохијске котлине

стр. 113–127

 

Миодраг Анђелковић, Сава Марковић
Тектоника Љубишње котлине
стр. 129–160

Борис
Сикошек, Борислав Максимовић

Покушај генетске и временске интерпретације
структурне грађе источне Србије у простору између Дунава и Црног Тимока

стр. 161–177

Гласник Природњачког музеја у Београду, 1965 Серија А – минералогија, геологија, палеонтологија, књига 19-20

Велимир Милошевић
Фацијално-стратиграфске карактеристике
метохијског неогена с нарочитим освртом на старост угљева

стр. 5–19

 

Оливера Спајић
Сарматска фауна унутрашњег обода Карпата
стр. 21–57

 

Szabalay Lenke Benkö

Malacologial Study of the Upper Cretaceous in Sümeg (Mountain
Bakony)

стр. 59–75

 

Драган С. Долић
О црвеним серијама у језерском миоцену Јелашничког
и Алексиначког басена

стр. 77–91

 

Љубомир Дедић
Сенонске фације на подручјима села Добродољана
и Црнољеве

стр. 93–108

 

Бранислав Марковић
Нека питања у вези проблема дијабаз-рожначке
формације

стр. 109–113

 

Гордана Радукић, Ружа Кеменци
Минералошко испитивање глина из претортонских
седимената гасног поља Пландиште

стр. 115–126

Зоран
Павловић, Братислав Марковић

Појава гранитоида на западним падинама Рудника
стр. 127–137

Гласник Природњачког музеја у Београду, 1966 Серија А – минералогија, геологија, палеонтологија, књига 21

Велимир М. Милошевић
О систематском положају гастроподске врсте Kosovia
compressa
P. Pavlović
стр. 3–15

 

Велимир М. Милошевић
О наласку фосилних јаја у миоценским
седиментима околине Блаца у Тополици

стр. 17–42

 

Милена Михајловић
Граптолити горњег венлока Ртња
стр. 43–50

 

Боривој Б. Милаковић
О неким проблемима стратиграфског положаја
терцијарних наслага Драгачева

стр. 51–67

 

Војислав Симић, Александар Костић
Кристаласти шкриљци планине Селичевице код
Ниша

стр. 69–94

 

Александар Костић, Војислав Симић, Радмила Антић
Гранитоидне стене Крајковца на Малом Јастрепцу
стр. 95–105

Војислав
Вујановић

Манганске појаве црногорског приморја
стр. 107–143

 

Гласник Природњачког музеја у Београду, 1967 Серија А – минералогија, геологија, палеонтологија, књига 22

Велимир
Милошевић

Унионидска фауна горњоплиоценских седимената
Метохијске котлине

стр. 5–93

 

Боривој
В. Милаковић

Salvinia natanella Shap. из доњег сармата Деспотовачког басена
(Србија)

стр. 95–105

 

Надежда
Крстић

Ostracodes des couches congériennes: 1. Cyprideis
I
стр. 107–151

 

Надежда
Крстић

Ostracodes des couches congériennes: 3. Cyprideis II
стр.
153–183

Glasnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu 1968. godina Serija A – mineralogija, geologija, paleontologija knjiga 23

Војислав Симић, Александар Костић, Вјекослав Брајдић
Вулканска стена у селу Дејане код Власотинца
стр. 5–11

 

Боривоје Милаковић, Велимир Милошевић
Прилог познавању фосилне флоре препонтиских и
понтиских седимената северног дела Метохијске котлине

стр. 13–31

 

Александар Костић, Војислав Симић
Андезити Добре

стр. 33–43

 

Милена Михајловић
Клауска амонитска фауна догера околине Доњег
Милановца (ист. Србија)

стр. 45–125

 

Јелена
С. Анђелковић

Фосилне рибе из доњег сармата територије
Београда

стр. 127–167

 

Гласник Природњачког музеја у Београду 1969. година Серија А – минералогија, геологија, палеонтологија, књига 24

Прослава
75. годишњице Природњачког музеја

стр. 5–12

 

Живомир
Васић

75 година рада Природњачког музеја
стр. 13–31

 

Бранислав
Миловановић, Александар Грубић

Le sénonien supérieur a rudistes des Carpatides de
la Serbie orientale (
Couches de Vrbovac)

стр. 35–39

 

Драгица Турншек, Милена Михајловић
Приказ хидрозојске фауне титонских кречњака
Србије

стр. 41–69

 

Велимир М. Милошевић
Палеонтолошко стратиграфски односи фосилних
гастероподских врста
ex. gr. Kosovia strophostomopsis V.
Milošević
и Metohia levantica (R. Popović) из језерских седимената неогена Метохијске
котлине

стр. 71–81

 

Боривој Милаковић, Милија Новковић
Појава доломита у горњем делу Сићевачке клисуре
стр. 83–96

 

Боривој Милаковић
Белешка о наласку остатака фосилне флоре у
доњем плиоцену околине Уба (западна Србија)

стр. 97–100

 

Људевит Барић
Дистен из два налазишта на подручју
Југославије

стр. 101–104

 

Људевит Барић
Сумпор из угљенокопа Стари Костолац у
сјевероисточној Србији

стр. 105–107

 

Александар Костић, Воислав Симић, Радмила Антић
Леуцит-тефритске лаво-брече и шонкинит у селу
Клиновцу јужно од Врања

стр. 109–127

 

Душан Џепина
Резултати минералошко-петролошких испитивања
регионално метаморфисаних базичних стена

јужног дела планине Борје у Босни
стр. 129–144

 

Милорад Теофиловић, Војислав Вујановић
Кратовско-злетовска област геолошко-структурне
карактеристике, минералошке и рудне појаве урана и сулфида, њихова генеза,
металогенија и перспективност

стр. 145–174

 

Душан Стангачиловић
Подводни вулканизам у Панонском басену у
Славонији и Војводини

стр. 175–188

Душан
Стангачиловић

Својства југословенских илитских глина
стр. 189–207

Гласник Природњачког музеја у Београду 1970. година Серија А минералогија, геологија, палеонтологија, књига 25

Војислав Симић, Александар Костић, Драган Пешић
Хлорит из серпентинита код Текије на Дунаву
стр. 5–15

 

Марко И. Еремија
Палеонтолошки приказ фауне из
другомедитеранских наслага северозападно од Добоја

стр. 17–81

 

Велибор Алексић, Никола Пантић, Михаило Каленић
Разматрање неких тектонских процеса у Србији у
вези са тектоником плоча или новом глобалном тектоником

стр. 83–102

 

Драгослав Николић, Мирослав Живановић, Петар Зарић
Бентонити Шипова код Јајца (Босна)
стр. 103–116

 

Велимир М. Милошевић
Налазак нових хидробија у језерским
седиментима горњег миоцена околине Пећи, Параћина и Сталаћа

стр. 117–127

 

Јелена Марковић-Марјановић, Александар Гигов
Геолошки састав и историја вегетације
тресетишта Кегеш на Суботичкој пешчари

стр. 129–148

 

Боривој Милаковић, Милија Новковић
О значају горњокредно-палеогених наслага
Сокобањског басена за тектонику средишњих делова источне Србије

стр. 149–162

 

Боривој Милаковић
О проблему узрока усмерености увијања љуштура
Gastropoda
стр. 163–172

 

Надежда Крстић
Остракоди конгериских слојева:
9. Cytherua, Cytherissa, Limnocythere и Loxocauda
стр. 173–191

 

Милева
Сладић-Трифуновић

Pseudopolyconites laskarevi Mil.-Slad. из
западне Србије (Драгачево, Лиса)

стр. 193–209

 

Гласник Природњачког музеја у Београду 1971. година Серија А – минералогија, геологија, палеонтологија књига 26

Људевит Барић
Ломонтит из Фарбаног потока у оловноцинковом
руднику Ново Брдо (Косово, Србија)

стр. 5–9

 

Илија Крстановић, Радован Димитријевић, Петар Илић
Кристалографско испитивање халотрихита из
Шупље стене на Авали

стр. 11–15

 

Милица Симовић
Појава минерала сапонита на Голешу
стр. 17–22

 

Милица Симовић
Метасоматске промене минерала из свежих
харцбургита и из коре распадања са Голеша

стр. 23–29

 

Зоран Максимовић, Драгољуб Алексић, Адам Дангић
Расејавање живе изнад скривених рудних тела и
дуж раседа у Тимочкој еруптивној области

стр. 31–48

 

Војислав Симић, Александар Костић, Радмила Антић
Метадијабази Миљковца и Берчинца северно од
Ниша

стр. 49–59

 

Велибор Алексић, Никола Пантић, Михаило Каленић
Прилози регионалном проучавању источне Србије:
I.

О
торзији и „крајиштидима“ у српском високогорју

стр. 61–82

 

Александар
Грубић

Epoques téctogénétiques
Précambriennes du Globe

стр. 83–91

 

Јелена Марковић-Марјановић
Распрострањење и стратиграфија леса у
Југославији

стр. 93–107

 

Рајка Радоичић
Прилози за стратиграфију горње креде западне
Србије, 2. Микропалеонтолошки аспект седимената старије горње креде Говеђаче
(источни Златибор)

стр. 109–114

 

Бранислав Миловановић, Александар Грубић
Горња креда источне Србије
стр. 115–127

 

Јованка Митровић-Петровић
Значај ехинидског года
Hemaster за горњокредне
седименте Србије

129-147

 

Милена Михајловић
Палеонтолошки приказ нове амонитске врсте из
клауских слојева околине Д. Милановца

стр. 149–161

 

Милена Михајловић
Неколико нових родова силурске граптолитске
фауне за ист. Србију

стр. 163–168

 

Велимир Милошевић
Fossarulus praeponticus n.
sp
. и F. srbici n. sp. из
горњомиоценских слатководних седимената Метохијске котлине (пећка серија)

стр. 169–181

 

Велимир Милошевић
Нови вивипаруси доњег плиоцена Метохије
стр. 183–197

 

Валерија Костић, Смиљка Пантић
Налазак средњег девона са
Amphipora ramosa (Phillips) у палеозоику Проклетија
стр. 199–209

 

Смиљка Пантић
Aeolisaccus amplimuralis n.
sp.
и Aeolisaccus gracilis n. sp. из средњег тријаса југоисточних Динарида
стр. 211–221

 

Смиљка Пантић
Први налазак тријаских микрофосила у области
Мучња, Овчара, Каблара и Јелице (западна Србија)

стр. 223–241

 

Надежда Крстић
Остракоди конгеријских слојева: 10.
Loxoconcha
стр. 243–275

 

Боривој В. Милаковић
Могућности примене временске тренд-анализе у
палинолошким проучавањима

стр. 277–285

Милорад
Теофиловић, Војислав Вујановић, Милорад Арсенијевић

Геолошке и геохемијске карактеристике
термалних извора Овчар Бање и њихова генеза

стр. 287–298

Гласник Природњачког музеја у Београду 1972. година Серија А – минералогија, геологија, палеонтологија, књига 27

Владимир
Мајер, Људевит Барић

Минерали у жилним парагенезама стијена
спилит-кератофирске асоцијације у Покупљу и Банији (Хрватска, Југославија)

стр. 5–18

 

Драган
Пешић

Гипс–сахарске руже из области
El Oued–Touggougt
Ouargla
(Алжир)
стр. 19–29

 

Александар
Попевић, Јакоб Памић

Корунд амфиболитски шкриљци у амфиболитима
Бистрице на јужном ободу Златиборског ултрамафитског масива

стр. 31–39

 

Александар
Костић, Војислав Симић

Габро Главице код Доњег Милановца
стр. 41–60


Михаило Каленић
Структурне особине габровског плутона Заглавка
стр. 61–69

 

Предраг
Ђорђевић, Вера Кнежевић

Адуларити К-метасоматити Сињајевине
стр. 71–74

 

Јелена
А. Обрадовић

О механизмима транспорта и седиментације при
формирању кредног флиша Шумадије

стр. 75–92

 

Драгица
Турншек, Милена Михајловић

Приказ коралске фауне титонских кречњака
Србије

стр. 93–129

 

Видосав
Марковић, Александра Данилова

Јура и креда на Мирочу и Великом Гребену и
нови погледи на тектонику ових планина

(североисточна Србија)
стр. 131–142

 

Велимир
М. Милошевић

Valvata (Cincinna)
petronijevići
nov. spec. (Gastropoda)
 из
слатководних седимената

доњег плиоцена Метохијске котлине
стр. 143–149

 

Надежда
Крстић

Плиоценски остракоди Метохије, 1. Понт
локалности Крушево

стр. 151–173

 

Јелена
Марковић-Марјановић

Квартарна историја доњег тока Велике Мораве
стр. 175–188

Милија
Новковић

Геолошко-тектонске и економске карактеристике
горњоолигоценске угљоносне серије у Боговинском басену

стр. 189–221

Гласник Природњачког музеја у Београду 1973. година Серија А – минералогија, геологија, палеонтологија, књига 28

Добрица Стојановић, Драгослав Ђорђевић, Бранислав Ђерковић
Суолунит и тоберморит у дијабазним стенама
Кулаша код Добоја, Босна, Југославија

стр. 5–15

 

Драгослав Ђорђевић, Добрица Стојановић
Аналцим, ломонтит, натролит и борни минерал
датолит из дијабазних стена подручја Бања Луке (Босна, Југославија)

стр. 17–24

 

Војислав Симић, Александар Костић
Гранитоидне стене Барјактара и Голог брда из
Ђердапске клисуре

стр. 25–41

 

Велибор Алексић, Никола Пантић, Михаило Каленић
Јединице савременог просторног распореда и
грађе земљине коре у Србији значајне за тектонску и исторјско-геолошку
еволуцију

стр. 43–64

 

Боривој Милаковић, Велимир М. Милошевић
Налазак и биостратиграфија косовија (
K. matejići
Ravl.)  у
слатководним наслагама неогена Драгачева

стр. 65–72

 

Надежда Крстић
Плиоценски остракоди Метохије, 2. Понт
локалности Штупељ

стр. 73–79

 

Смиљка Пантић
Tolypammina gregaria Wendt из тријаских седимената источне Србије
(унутрашњи Карпатско-балкански појас)

стр. 81–85

 

Надежда Гагић
Микрофосилна асоцијација из сарматских
кречњака села Дучине (северна Србија)

стр. 87–95

 

Јелена Марковић-Марјановић
Доња граница квартара на северним обронцима
Фрушке горе

стр. 97–105

 

Милорад Арсенијевић
Нови начин постављања релативних граничних
садржаја микроелемената при именовању минералних вода

стр. 107–122

 

Милена
Михајловић

Силурски граптолити источне Србије
стр. 123–247

 

Гласник Природњачког музеја у Београду 1974. година Серија А – минералогија, геологија, палеонтологија, књига 29

Славољуб Терзић, Jürg Sommerauet, Аво Харник
Игличасти галенит и козалит из Старог
Трга–Трепча

стр. 5–12

 

Владимир Зебец
Оријентирано срастање галенита и арсенопирита
из рудника Стари Трг (Трепча), Косово

стр. 13–18

 

Александар Костић, Војислав Симић
Алкални трахити у североисточној Србији
стр. 19–32

 

Војислав Вујановић, Милорад Теофиловић
Порекло кварц-латита и сродних стена Борачког
масива

стр. 33–51

 

Г. М. Заридзе
Генетска класификација главних типова
ендогених стена

стр. 54–59

 

Јелена Обрадовић, Љубинка Масларевић, Ивица Филиповић
Седиментолошке карактеристике кречњака горњег
девона Дружетића (северозападна Србија)

стр. 61–73

 

Петар Стевановић
Трилобитски родови
Scutellum, Eifliarges и Phacops у нашим девонским теренима (Прача–Влашка Стијена и
Ваљево–Дружетић)

стр. 75–97

 

Никола Пантић, Павле Шећеров
О палеозојској основи мезијске плоче на основу
палеопалинолошких проучавања материјала из бушотине
Bu-1 у
околини Неготина (источна Србија)

стр. 99–111

 

Милена Михајховић
Палеонтолошки описи граптолита силура источне
Србије

стр. 113–142

 

Милена Михајловић
Вертикално и хоризонтално распрострањење
силурских граптолита у источној Србији и поређење са областима у Европи

стр. 143–165

 

Боривој Милаковић, Милија Новковић
Прилог познавању горње креде околине
Мајданпека (источна Србија)

стр. 167–176

 

Боривој Милаковић
Стратиграфски положај ртарске серије Драгачева
(Србија)

стр. 177–182

 

Велимир Милошевић
Segmentina drenici n.
sp. (Gastropoda)
из
слатководног плиоцена Метохије

стр. 183–189

 

Надежда Крстић
Плиоценски остракоди Метохије, 3. Горњи
плиоцен локалности Чабрат (Ђаковица)

стр. 191–219

 

Јелена Марковић-Марјановић
Лесни плато Пакоштана недалеко од Вранског
Језера код Биограда на Мору–северни Јадран

стр. 221–233

Велимир
Милошевић

Збирка атурија (
Aturia aturi) из вишњичких плавих глина
стр. 234–237

 

Гласник Природњачког музеја у Београду 1975. година Серија А – минералогија, геологија, палеонтологија, књига 30

Људевит Барић
Апатит из пегматитне жиле Белуче код села Дуње
у Македонији

стр. 5–7

 

Владимир Зебец
Оријентирано срастање сфалерита и пирита из
рудника Стари Трг (Трепча)

стр. 9–13

 

Драгослав Ђорђевић
Резултати испитивања жичних зеолита-аналцима и
ломонита са подручја Вишеграда (источна Босна)

стр. 15–23

 

Војислав Симић
Пермске вулканогено-седиментне творевине
између Песаче и Гребена на Дунаву

стр. 25–36

 

Јелена Обрадовић, Никола Павловић
Серија „андезитских туфова, лапораца и
пешчара“ у области Јасиково-Лесково (источна Србија)

стр. 37–52

 

Петар О. Богдановић
Тумачење геолошко-тектонског развоја Србије са
становишта нове глобалне тектонике

стр. 53–71

 

Милена Михајловић
Упоређење силурске граптолитске фауне источне
Србије са суседним граптолитским фаунама

у синхроничним седиментима
стр. 73–88

 

Драгиња Урошевић, Никола Думурђанов
Микропалеонтолошки садржај и литолошки састав
тријаских седимената Галичице и Јабланице

(западна Македонија)
стр. 89–107

 

Боривој В. Милаковић
Белешка о наласку пресека великих брахиопода у
кречњацима код села Душковаца (Пожега, Србија)

стр. 109–113

 

Боривој Милаковић, Милија Новковић
Развиће седимената „црвене серије“ старијег
палеогена на терену између Слемена и бившег рудника каменог угља „Ртањ“ у
источној Србији

стр. 115–135

 

Ђорђе Михајловић
Горње олигоценска флора из околине Косаничке
Раче

стр. 137–149

 

Јелена С. Анђелковић
Принове за познавање фосилних риба из
слатководних седимената околине Чачка

стр. 151–159

 

Велимир М. Милошевић
Anisus (Anisus) laskarevi n. sp. и Anisus (Spiralina) metochiensis n.
sp.
из
најмлађих слојева слатководне неогене серије Метохије

стр. 161–171

 

Предраг Бокчић
Претпоставке о узрочницима разлика у степену
метаморфизма угља горњокарбонско-доњопермске серије у Млавско-пећком басену

стр. 173–186

 

Милија Новковић
Геолошке и тектонске карактеристике лежишта
тврдог лигнита код села Расне у Пожешком неогеном басену

стр. 187–198

Јелена
Марковић-Марјановић

Квартарни седименти острва Хвара–средњи Јадран
стр. 199–214

 

Гласник Природњачког музеја у Београду 1976. година Серија А – минералогија, геологија, палеонтологија, књига 31

Владимир Зебец
Оријентирано срастање сфалерита и пиротина из
рудника Стари Трг (Трепча)

стр. 5–8

 

Војислав Вујановић, Милорад Теофиловић
Орудњење
Pb-Zn-Cu код Босиљграда
стр. 9–13

 

Тиосав Нововић
Геолошко-структурне карактеристике и
минералошки састав
Pb-Zn лежишта у Зимовнику (Копаоник)
стр. 15–20

 

Тиосав Нововић
Сулфидне
Pb-Zn појаве у Лебару (Копаоник)
стр. 21–26

 

Војислав Вујановић, Милорад Теофиловић
Златоносно подручје региона Прокупља
стр. 27–31

 

Војислав Вујановић, Милорад Теофиловић
Сијаринска Бања–геологија терена и генеза
термоминералних вода

стр. 33–47

 

Јозеф Шкерљ
Налазишта и појаве кварцита и кварцних жица у
Словенији

стр. 49–55

 

Боривој В. Милаковић
О неким проблемима Српско-македонске масе
(стратиграфски осврт)

стр. 57–74

 

Смиљка Пантић–Продановић, Богдан Радошевић
Геолошки стуб скитског и анизијског ката у
долини реке Јеловице (југоисточна Србија)

стр. 75–95

 

Драгиња Урошевић, Andrej Gazdzicki
Nodobacularia vujisići nov.
sp
. ладинског ката унутрашњег– Карпатског појаса (источна
Србија)

стр. 97–101

 

Петар О. Богдановић
Лежиште каменог угља Добра на Дунаву (источна
Србија)

стр. 103–117

 

Петар О. Богдановић
Горњокредни (сенонски) олистостромски меланж
Косова (зона Козарево–Градевци)

стр. 119–127

 

Радојка Џоџо-Томић
Први налаз
Praeorbulina у
источној Србији

стр. 129–137

 

Боривој В. Милаковић, Милија М. Новковић
Белешка о стратиграфском положају „штајерске
фауне“ сисара из Сврљишког неогеног басена (источна Србија)

стр. 139–143

 

Јелена Марковић-Марјановић
Квартар на острву Вису
стр. 145–161

Петар Стевановић
Из преписке Јосифа Панчића са ученицима и
сарадницима који су се геологијом бавили (дописи из иностранства)

стр. 163–182

Гласник Природњачког музеја у Београду 1977. година Серија А – минералогија, геологија, палеонтологија, књига 32

Гордана Радукић
Минералошко и кристалографско проучавање
биотита из неких гранитоидних масива Југославије

стр. 5–93

 

Владимир Зебец
Оријентирано срастање марказита и арсенопирита
из рудника Стари Трг (Трепча)

стр. 95–100

 

Војислав Вујановић
Дисеминиране бакрове парагенезе у
Српско-македонској маси Србије

стр. 101–112

 

Александар Костић, Зоран Павловић
Гранодиорит Брајковца код Лазаревца и његови
контактно-метаморфни продукти

стр. 113–131

 

Војислав Симић
Вулканске стене северно од Врања
стр. 133–165

 

А. Грубић, М. Ерцеговац, С. Хаџи-Митрова, Ј. Пенџерковски
Дијабаз-рожначка формација источно од Охрида
стр. 167–173

 

Велимир Милошевић
Kosovia (Kosovia) striata n. sp. из
доњо-плиоценских седимената Метохијске котлине (Косовски комплекс)

стр. 175–182

 

Рајка Радоичић
О распрострањењу дазикладацеа у доњој креди
Курилова (источна Србија)

стр. 183–197

 

Ђорђе Михајловић
Фосилна флора из села Сланаца (околина
Београда)

стр. 199–207

Јелена
Марковић-Марјановић

Слатководни седименти Београдско-Смедеревског
Подунавља–репери за стратиграфију старијег квартара

стр. 209–221

Гласник Природњачког музеја у Београду 1978. година Серија А – минералогија, геологија, палеонтологија, књига 33

С.
Јањић, М. Гаковић, Д. Ђорђевић, Р. Бугарски

Никлохексахидрит из Дрошковца код Вареша
(Босна, Југославија)

стр. 5–11

 

Јелена
Обрадовић

Аутигени минерали средњотријаских
вулканокластита Динарида

стр. 13–36

 

Драгослав
Ђорђевић

Родингити са жичним гросуларом и везувијаном
из подручја Зворника

стр. 37– 43

 

Јозеф
Шкерљ

Појаве и налазишта фелдспата у Словенији
стр. 45–58

 

Тиосав
Нововић

Марушић
Pb-Zn појава на Копаонику
стр. 59–64

 

Friedrich Lippman

Der gegenwärtige Stand des Dolomitproblems

стр. 65–79

 

В. Вујановић, М. Теофиловић, Љ. Натевић
Геохемија и генеза термоминералне воде Лештана
код Београда

стр. 81–96

 

Милена Михајловић-Павловић
Прилог за познавање средњотријаске амонитске
фауне Златара (зап. Србија)

стр. 97–117

 

Велимир М. Милошевић
Ревизија конгеријске фосилне фауне из доњоплиоценских
седимената Косовског и Метохијског басена

стр. 119–131

 

Радојка Џоџо-Томић
Фораминиферска палеоценоза маринског и
бракичног миоцена у источној Србији

стр. 133–154

 

Милун Маровић
Неотектонски односи у области Гучева
стр. 155–167

 

Надежда Крстић
Плиоценски остракоди Метохије 4. Горњи плиоцен
локалности Чабрат (Ђаковица), II. Остале врсте рода
Candona
стр. 169–178

 

Јелена
Марковић-Марјановић

Квартарна историја острва Мљет
стр. 179–200

Гласник Природњачког музеја у Београду 1979. година Серија А – минералогија, геологија, палеонтологија, књига 34

Г. Радукић, Ј. Сливка, Л. Маринков
Одређивање распореда феро и фери гвожђа у
структури биотита из
Mössbauer-овог спектра
стр. 13–17

 

Б. Јакупи, А. Костић, M. Studen, V. P. Perelygin, S. G. Stetsenko, D. Lhagvasuren, S. Perron
Први резултати истраживања трагова честица у
кристалима неких метеорита Југославије

стр. 23–30

 

Јожеф Шкерљ
Појаве талка у области Рушког Похорја
стр. 31–34

 

Војислав Симић
Базичне стене у селу Добри на Дунаву
стр. 35–44

 

Војислав Симић
Дијабазна бреча са Космач планине на Косову
стр. 45–50

 

В. Вујановић, С. Дивљан, М. Теофиловић, В. Чебић
Појаве гранитизације и грајзенизације базичних
и гранитизације ултрабазичних стена у Сурдуличком еруптивно–метаморфном
комплексу

стр. 51–62

 

В. В. Милаковић
Нека разматрања о офиолитским серијама
Динарида у области Проклетија

стр. 63–68

 

Велимир Милошевић
Прилог познавању хидробијске фосилне фауне из
пећке серије Метохије

стр. 69–85

Александар
Грубић

Тектоника у радовима Јована Цвијића
стр. 86–108

Гласник Природњачког музеја у Београду 1980. година Серија А – минералогија, геологија, палеонтологија, књига 35

В.
Јакупи, А. Костић,
M. Studen, V. P. Perelygin, S. G. Stetsenko, Р. Антанасијевић, З.
Тодоровић

Одређивање концентрације урана и геолошке старости
неких лискуна методом трагова спонтане фисије

стр. 5–16

 

С.
Јањић, Р. Живковић, Р. Бугарски

Таумасит у хидротермално измењеним амфиболским
андезитима на подручју Влаола (И. Србија)

стр. 17–22

 

Војислав
Симић

Феноандезити Милановца (Селског Брда) код
Крепољина у источној Србији

стр. 23–30

 

Војислав
Симић

Дацитоид између села Пресеке и Бериног Извора
код Беле Паланке (И. Србија)

стр. 31–36

 

Миодраг
Ђорђевић

О старости и односима вулканизма и плутонизма
северног дела сурдуличког гранодиоритског масива

 

стр.
37–55

Велимир М. Милошевић
Нови фосилни барски пужеви из рода
Limnaea из седимената пећке
серије Метохије

стр. 57–69

 

С.
Пантић-Продаповић, В. Радошевић

Some characteristics of Triassic sediments in the
area of Murtenica (Zlatibor Mt., Yugoslavia)

стр. 71–101

П.
Стевановић, З. Максимовић, М. Марковић

Хроника поводом прославе 100. годишњице
геолошке школе и науке на Београдском универзитету (1880–1980)

стр. 103–117

Гласник Природњачког музеја у Београду 1981. година Серија А – минералогија, геологија, палеонтологија, књига 36

Радмила Милојковић
Одређивање стабилности елемената у мусковитима хемијским методама
стр. 5–49

Славољуб В. Терзић
Талијум и жива у арсенско-антимонским и олово-цинковим минералним парагенезама Југославије
стр. 51–115

Светислав Јањић
Халкозин и ђурлеит из рудника бакра у Бору
стр. 117–125

Светислав Јањић
Појаве анилита у руднику бакра у Бору
стр. 127–133

В. Јакупи, А. Костић, Р. Антанасијевић, Л. Јовановић, З. Тодоровић, V. R. Perelygin, S. G. Stetsensko
Одређивање геолошке старости аурипигмента из Алшара (Македонија) методом трагова фисионих фрагмената
стр. 135–143

Војислав Симић
Оливин тефрит у селу Студени код Пирота (ЈИ Србија)
стр. 145–152

Војислав Симић, Властимир Симић
Серпентинити у селу Добри на Дунаву
стр. 153–159

Миодраг Ђорђевић, Јован Симић, Чедомир Роглић
О спилит-вариолитском изливу у кредним седиментима јужно од села Блажева на Копаонику
стр. 161–167

Јожеф Шкерљ, Јанез Штерн
Налазиште беле глине у басену Холмеца- Северна Словенија
стр. 169–177

Гласник Природњачког музеја у Београду 1982. година Серија А – минералогија, геологија, палеонтологија, књига 37

Љ. Анђус, Б. Јовановић, Љ. Протић
In memoriam. Живомир Васић 1925-1983
стр. 5–9

 

Софија Вуковић
Минералне асоцијације старих олово-цинкових шљака у Шумадији
стр. 11–87

 

Г. Радукић, А. Костић, М. Костић
Испитивање биотита из гранитоидних стена горњанског масива
стр. 89–105

 

Светислав Јањић, Драгослав Ђорђевић
Појаве пикерингита, халотрихита и розенита у палеозојским шкриљцима код Петровца (источна
Србија)
стр. 107–116

 

M. Bytyci, В. Јакупи, А. Костић, Л. Јовановић, O. Otgonsuren, A. R. Sharma, V. R. Perelygin, S. G. Stetsenko, J. S. Yadav

Густина трагова и расподела дужине трагова језгара Feгрупе у различитим метеоритима
стр. 117–133

 

Велимир М. Милошевић
Метохијска неогена слатководна фауна мекушаца
стр. 135–150

Боривој В. Милаковић
Прилог дискусији о питању стратиграфског положаја слојева са косовијама у неогену Србије
стр. 151–161

 

Гласник Природњачког музеја у Београду 1983. година Серија А – минералогија, геологија, палеонтологија, књига 38

Петар Стевановић
In memoriam. Велимир-Веља Милошевић (1932-1984)
стр. 5–11

Драган Миловановић
Петрологија нискометаморфних стена средишњег дела Дринско-Ивањичког палеозоика
стр. 13–139

А. Костић, Л. Јовановић, G. Kurat, F. Brandstätter
Термодинамички прорачуни услова метаморфизма метеорита Јелица
стр. 141–156

С. Карамата, Р. Живковић
Габродиорит Тодоровог потока код Великог Кривеља
стр. 157–165

Велимир М. Милошевић
Прилог познавању фосилних гастропода из фамилије Valvatidae из слатководних седимената Метохијске котлине (неоген)
стр. 167–184

Гласник Природњачког музеја у Београду 1984. година Серија А – минералогија, геологија, палеонтологија, књига 39

Александар Костић
In memoriam. Божидар Матејић (1903-1986)
стр. 5–6

Симић В., Д. Пешић, Радмила Милојковић
Хризотил азбест из Копривњак потока код Јошаничке Бање на Копаонику
стр. 7–16

Симић В., Д. Пешић, Радмила Милојковић
Хризотил азбест из Раковца на Фрушкој гори
стр. 18–26

Терзић Милеса, Елена В. Власова, М. Вуков, В. Р. Иванов
Санидини Рудника
стр. 27–32

Костић А., Лариса Јовановић
Термодинамички прорачуни услова метаморфизма метеорита Сокобања
стр. 33–45

Костић А., Лариса Јовановић
Хемија минерала и граничне температуре јонске размене метеорита Завид Л-6
стр. 47–54

Костић А., Б. Јакупи, M. Bytyci, Ж. Тодоровић
Одређивање концентрације урана у неким минералима Трепче методом радиографије
стр. 55–58

Коломејцева-Јовановић Лариса, Јанина Миковић
Проучавање састава и механизма деловања лагунског глиновитог муља из околине Пуле (Истра)
стр. 59–64

Обрадовић Ј., Р. Стојадиновић, В. Мирковић, М. Мирковић, Р. Вујисић
Јадранска карбонатна платформа и неке њене карактеристике у приобалном делу Црне Горе
стр. 65–82

Михајловић-Павловић Милена
Importance of Silurian graptolites from Serbia (Yugoslavia)
стр. 83–90

Јовановић Гордана
Прилог познавању баденског ката околине Доњег Милановца (источна Србија)
стр. 91–95

Сладић-Трифуновић Милева
New pseudopolyconite species from the Maastrichtian of Eastern Serbia
стр. 97–128

Михајловић-Павловић Милена
Изложба „Развој човјека“
стр. 129–130

Михајловић-Павловић Милена
Поводом осамдесет година живота академика Зарије Бешића
стр. 131

Симић В., Михајловић-Павловић Милена
Минерали и фосили–благо Природњачког музеја у Београду
стр. 132

Михајловић-Павловић Милена
Гаковић Миодраг: „Стратиграфија Лијаса Заломике и Гацка у Херцеговини као основа биостратиграфске поделе доње јуре у Динаридима“
стр. 133

Костић А.
Светски конгрес о неметаличним минералним сировинама
стр. 135

Симић В.
III Симпозијум Југословенске асоцијације за минералогију
стр. 136

Симић В.
XI Конгрес геолога Југославије
стр. 137–138

Михајловић-Павловић Милена
Симпозијум посвећен лику и делу Јована Жујовића
стр. 138–139

Гласник Природњачког музеја у Београду 1985/86. година Серија А– геолошке науке, књига 40-41

Илић М. М., Радукић Гордана, Ђурић С.
Магнезијумски калцит из магнезијумског лежишта Magnisia (Област Акамас, Кипар)
стр. 5–13

Јањић С., Живковић Р., Богдановић Жанета
Халојзит из лежишта бакра Чока Марин (Мајданпек)
стр. 15–22

Обрадовић Јелена, Миловановић Д., Васић Н.
Силицијске стене у мезозоику Србије у асоцијацији са дијабаз-рожњачком и порфирит-рожњачком формацијом
стр. 23–49

Симић В.
Кружне текстуре у сенонским седиментима Струганика код Ваљева (Србија, Југославија)
стр. 51–75

Шкерљ Ј.
Лежишта гвожђевитих пигмената у широј околини Жалца код Цеља–Словенија
стр. 77–85

Шкерљ Ј.
Појаве гипса и анхидрита у широј околини Мојстране (Словенија)
стр. 87–92

Марковић Б., Симић Ј.
Услови стварања хромитских рудних тела у Dübecku (Турска)
стр. 93–104

Анђелковић М., Николић П.
Прилог тектоници околине Бовна (источна Србија)
стр. 105–115

Милаковић Б. Б.
Прилог познавању фосилних палинофлора Скадарског језера
стр. 117–124

Бокчић П.
Седиментационе средине индикатор генезе, развоја, литофацијалних и других особина седимената неогена код слатководно-језерских и паралских басена у областима Србије
стр. 125–139

Гаковић М., Токић, С.
The first find of ammonites in the Lower Jurassic sediments north of Sarajevo (Bukovik mount, Perački potok)
стр. 141–145

Гаковић М.
Liassic cephalopods fauna on the cross-section of Smreka (Vareš, Bosna)
стр. 147–150

Анђелковић М., Анђелковић Јелена
Егерски кат (егериан) у Србији
стр. 151–167

Анђелковић М.
Палеоген између Ртња и Нишаве (источна Србија)
стр. 169–191

Зебец В.
Срастања кристала хијалофана из Заграђа код Бусоваче у Босни
стр. 193–208

Гласник Природњачког музеја у Београду 1987/88. година Серија А– геолошке науке, књига 42-43

Симић В.
In memoriam. Радомир (Јеротија) Милосављевић (1908–1989)
стр. 5–6

Костић А., Јовановић Лариса
Термални метаморфизам и регресија трагова фрагмената у минералима метеорита–хондрита
стр. 7–14

Ђурић С., Илић М., Радукић Гордана
Опал из магнезитског лежишта Неваде код Горњег Милановца
стр. 15–28

Антоновић А., Вукашиновић С.
The fundamental magmatogenic-minerogenic structures in Yugoslavia and in neighboring countries
стр. 29–38

Аднађевић В., Хаџифејзовић Емина, Јовановић Лариса
Проучавање фазних трансформација NaA–зеолита у опсегу температура 873–1273° К
стр. 39–50

Јовановић Лариса, Хурем З.
Проучавање морфологије и реалне структуре синтетског морденита
стр. 51–60

Милчић Ј.
Петрогеохемијске одлике лежишта флуорита Копривница
стр. 61–67

Пурић Д.
Појава мангана и кречњачких бреча на подручју Сврачкова и Вранеша са леве и десне стране Великог Рзава
стр. 69–73

Васић Н.
Карбонатни и кластични седименти са шамозитским оолитима у лијасу Песаче
стр. 75–85

Арсенијевић М., Червењак З., Светић С.
Геохемијске особине воде хидротермалног система Високо (Ариље)
стр. 87–112

Богдановић Р.
О (не) постојању „Мокрањске навлаке“ у североисточној Србији
стр. 113–123

Пантић-Продановић Смиљка
Микропалеонтолошке и биостратиграфске карактеристике горњепермских и доњетријаских седимената у северозападној Србији–I област планине Цера
стр. 125–175

Марковић З.
Статистички приказ фосилних остатака плеистоценских пробосцида из збирке Природњачког музеја у Београду
стр. 177–180

Арсенијевић М.
Злато у полиметаличној минерализацији Чумавића (Сребреница, Босна)
стр. 181–207

Гласник Природњачког музеја у Београду 1989/90. година Серија А– геолошке науке, књига 44-45

Похарц-Логар Весна
Проучавање састава, структурног стања и продуката алтерације фелдспата методом IC спектроскопије
стр. 3–94

Дивљан С., Цветић С.
Прилог познавању основних петролошко-геолошких карактеристика терцијарних магмата ширег подручја Шумадије
стр. 95–114

Ђорђевић Р., Карамата С., Кнежевић Вера, Цветковић В.
Петроструктурно-вулканолошка проучавања у зони Чока Марин–Јасиково
стр. 115–119

Васић Н., Обрадовић Јелена, Ђурђевић Јелена
Доломити лежишта Локве, Градац
стр. 121–133

Поповић, Р.
Металогенетски значај палеозојских карбонатних метаседимената у метаморфикуму дринске области (западна Србија)
стр. 135–142

Поповић, Р.
Појава сулфидне минерализације у доловима (долина реке Љубовиђе – западна Србија)
стр. 143–149

Пантић-Продановић Смиљка
The microfossil association in the Carnian Lofer of Jelova Gora, Zlatibor (SW Serbia, Yugoslavia)
стр. 151–189

Костић А.
Изложба Човек и камен
стр. 191–196

Симић В.
XII Конгрес Геолога Југославије
стр. 197

Гласник Природњачког музеја у Београду 1991. година Серија А– геолошке науке, књига 46

Митровић-Петровић Јованка, Павловић М. В.
Преглед истраживања фосилне фауне Србије
стр. 5–15

Митровић-Петровић Јованка
Фосилни Echinoidea Србије
стр. 17–27

Стевановић П.
Панонска малакофауна горњег миоцена Београда и његове околине. Распрострањење, биоценозе, таксономија
стр. 29–49

Анђелковић Јелена
Преглед фосилних риба Србије
стр. 51–62

Павловић М. Б.
Терцијарне сисарске фауне Србије
стр. 63–73

Арсенијевић М.
Геохемијска обележја сулфидних минерала Pb-Zn лежишта Жута прлина (Копаоник, Србија)
стр. 75–100

Арсенијевић М.
О ретким елементима у сфалериту-марматиту из Pb-Zn лежишта Космај
стр. 101–116

Арсенијевић М.
Ретки елементи у галениту, пириту и неким минералима из Pb-Zn лежишта Космаја
стр. 117–142

Димитријевић Р. Ж., Танчић Р. И.
Минералошке и кристалографске карактеристике силиката из скарнова локалности Мека Преседла – Мркоње на Копаонику
стр. 143–160

Томић Зорица
Талкшисти код села Извор (Македонија)
стр. 161–180

Радоичић Рајка
Halimeda elliotti Conard & Rioult, 1977 (Udoteacea, green algae) from the Kukes Creataceous Unit (Mirdita Zone)
стр. 181–188

Михајловић-Павловић Милена
Појава граптолитске врсте Saetograptus (Saetograptus) fritschi (Perner) у горњем силуру Звоначке бање (источна Србија)
стр. 189–197

Јовановић Гордана, Јовановић Ј.
Tertiary Scaphopods in Natural History Museum Belgrade
стр. 199–204

Јовановић Гордана, Јовановић Ј.
Contribution to the knowledge on Meotian and Pontian of the locality of Kusjak near Negotin (East Serbia)
стр. 205–216

Марковић З.
Woolly rhinoceros Coelodonta antiquitatis (Blumenbach, 1803) from Pleistocene of Serbia
стр. 217–237

Гласник Природњачког музеја у Београду 1992/98. година Серија А– геолошке науке, књига 47-50