nhmbeozgrada.jpg

Bulletin of the Natural History Museum in Belgrade

Glasnik Prirodnjačkog muzeja

Prvi broj naučnog časopisa Prirodnjačkog muzeja izdat je 1948. godine kao GLASNIK PRIRODNJAČKOG MUZEJA SRPSKE ZEMLJE serija A – geološke nauke, a naredne godine i serija B – biološke nauke. Od 1958. godine naslov časopisa je promenjen u GLASNIK PRIRODNJAČKOG MUZEJA i 1973. godine dodata je i serija C – šumarstvo i lov. Pod ovim nazivom časopis je izlazio do 1998. godine.

Prirodnjački muzej u Beogradu od 2008. godine izdaje novu seriju svog časopisa pod nazivom BULLETIN OF THE NATURAL HISTORY MUSEUM IN BELGRADE u kojem su objedinjene serije A i B u jedinstvenu Novu seriju.

ISSN 2406-1360

Glavni i odgovorni urednik
Milan Paunović
Urednici
Marjan Niketić (Biologija)
Aleksandra Maran Stevanović (Geologija)

Redakcioni odbor / Editorial Board:
Ljiljana Anđus (Entomology), Ivan Dulić (Paleobotany),
Pal Boža (Botany),
Aleksandar Grubić (Paleontology), Miloš Kaležić (Vertebrata), 
Mihovil Logar (Mineralogy, Petrology), 
Zoran Marković (Paleontology, Vertebrata), Dragan Milovanović (Petrology), 
Brigita Petrov (Invertebrata), Ljiljana Protić (Entomology), 
Vladimir Stevanović (Botany), Nebojša Vasić (Sedimentology), 
Voislav Vasić (Ornitology)
Dan Grigorescu, Bucharest (Paleontology, Geoconservation), 
Gordan Karaman, Podgorica (Invertebrata), 
George Koufos, Thessaloniki (Paleontology, Mammals), 
Boris Kryštufek, Ljubljana (Vertebrata), 
Oleg Mandić, Vienna (Paleobiostratigraphy), 
Valentin Prysjazhnjuk, Kiev (Paleontology, Invertebrata), 
Eckhard von Raab-Straube, Berlin (Botany), 
Zbignjew Szeląg, Krakow (Botany)

Instrukcije za autore

Autori su dužni da se dosledno pridržavaju pravila koja su navedena u dokumentu Instrukcije za autore.

Literaturne reference je potrebno uneti u poseban Formular za reference. Pogledajte primere i Instrukcije za popunjavanje formulara sa referencama. Autori su dužni i neophodno je da zajedno sa rukopisom pošalju pravilno popunjen formular sa literaturnim referencama.