Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак Волим природу
06/07/2018

Нова публикација: БАДЕНСКЕ ШКОЉКЕ ЈУГОИСТОЧНОГ ОБОДА ПАНОНСКОГ БАСЕНА (ЦЕНТРАЛНИ ПАРАТЕТИС)Књига je насталa као резултат вишегодишњих палеонтолошких истражавања ауторке и представља делимично измењену и допуњену докторску дисетрацију са најновијом литературом. Састоји се из 11 поглaвља пропраћених фотографијама, цртежима и таблама са фосилима неопходним за сагледавање геолошке прошлости југоисточног обода Панонског басена у време средњег миоценa (бадена).

Пре нешто више од 14 милиона година, велика пространства Србијe и североисточне Босне захватила je трансгресија некадашњег највећег унутрашњег мора Паратетиса, познатијег као Панонско море. Ово мoрe се одликовало изузетно богатом и разноврсном фауном бескичмењака, нарочито пужева и шкољака, а од кичмењака су најпознатији зуби ајкула. Одлике седимената и фосила сачуваних у њима били су условљени геотектонским развојем Панонског басена смештеног између великих планинских венаца Алпа, Динарида и Карпата, наслеђеним пејзажима из претходних геолошких периода, климом итд. У књизи су анализирани и описани подаци о овим догађајима и најважнијим групама шкољака на основу збирки Музеја и новосакупљеног материјала. Приказани су и описани: таксономски положај шкољака, њихово порекло, миграције, географско распрстрањење и услови у којима су живеле. Овако интегрисани подаци о палеонтологији, стратиграфији и тектонско-палеогеографској еволуцији, дају још један допринос познавању и решавању проблематике средњег миоцена (бадена).
Књига садржи и много других информација потребних за боље размевање прошлости на крају јединственог геолошког догађаја из миоценске епохе (Средњомиоценски климатски оптимум), када су проучавани терени били преплављени последњим правим топлим морем нормалног салинитета. Као синтеза ранијих и најновијих проучавања, књига пружа и одговоре на комплексна питања која се односе на палеобиодивезитет, распоред копнених и водених средина, везе између појединих басена и подбасена и др.
Кроз ову поучну публикацију смо упознати како са историјом прочавања баденских шкољака истраживаног терена, тако и са радовима светских геолога који се односе на сличне и сродне фосилне и данашње врсте. Између осталог, ради што прецизијег дефинисања почетка и трајања морске трангресије, књига отвара низ питања која у геолошком смислу као богат извор информација постају велики изазов за будућа истраживања целокупног пронађеног фосилног материјала.

Ауторка др Гордана Јовановић

Књигу можете преузети у ПДФ