Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
29/05/2018

Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности, предмет набавке су услуге, штампање и сродне услугеУ складу са планом јавних набавки за 2018. донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности, предмет набавке су услуге, штампање и сродне услуге.
Поступак се спроводи у поступку јавне набваке мале вредности у три партије, Партија I офсет штампа, Партија II дигитална штампа и Партија III сито штампа.
Сачињен позив за подношење понуда и конкурсна документација. Позив за подношење понуда и конкурсна документација постављени на портал Управе за јавне набавке 29.5.2018.
Отварање понуда 6.6.2018. Услови одређени конкурсном документацијом.

пдф позива за подношење понуда
пдф конкурсне документације