Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
29/11/2017

Oдлукa о обустави поступкаУ складу са законом утврђеним поступком комисија је предложила доношење одлуке о обустави поступка из разлога утврђених у извештају о стручној оцени
понуда што је и констатовано донетом одлуком.
Оглашавање одлуке извршено 23.11.2017.
У складу са утврђеним поступком донето обавештење о обустави поступка, које је стављено на Портал управе 29.11.2017. по протеку рока за подношење захтева за заштиту права.

Обавештење о обустави поступка ПДФ