Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA

Биланс стања 01.01. - 31.12.2018.

pdf

Извештај о извршењу буџета 01.01.-31.12.2018.

pdf

Подаци о приходима и расходима, исплаћеним платама и зарадама и другим примањима

pdf

Правилник о организацији и систематизацији послова у Природњачком музеју - установи културе од националног значаја

Павилник о организацији и систематизацији послова у Природњачком музеју пдф

Сагласност на Статут музеја

СТАТУТ МУЗЕЈА пдф

Правилник

У склaду сa члaнoм 22. стaв 5.  Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa, Прирoдњaчки музej oбjaвљуje " Прaвилник o ближeм урeђивaњу пoступкa jaвнe нaбaвкe брoj 1155 oд 4.9.2015 " Правилник у ПДФ